สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 60

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย ก่อนด�ำเนินการ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า จากการด� ำ เนิ น งานตาม ระบบการผลิตข้าวนาแปลง ใหญ่ หลังด�ำเนินการ มีการด�ำเนินงานตามกรอบ ห่วงโซ่คุณค่าระบบการผลิต โครงการนาแปลงใหญ่แต่ย ง ั ข้ า วนาแปลงใหญ่ ต ้ น แบบ ไม่มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึง เพื่อใช้ในการขยายผลการ การระบุ กิ จ กรรมการเพิ่ ม ด�ำเนินงานในแปลงอื่น ๆ คุ ณ ค่ า ของการท� ำ นาใน รูปแบบแปลงใหญ่ซ ง ึ่ มีความ แตกต่างจากการท�ำนาแบบ ปกติ แ บ บ จ� ำ ล อ ง ท า ง ธุ ร กิ จ ยังไม่มีการสะท้อนให้เห็น ( B u s i n e s s M o d e l ) ภาพในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารท� ำ นาแปลง นาแปลงใหญ่ ใหญ่ เกิ ด แบบจ� ำ ลองทางธุ ร กิ จ (Business Model) ต้นแบบ ภายใต้ร ป ู แบบการผลิตข้าว แบบรวมกลุ่มนาแปลงใหญ เพื่อก�ำหนดทิศทางในการ ด�ำเนินธุรกิจ แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่ ทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งาน ระบบการผลิตข้าวนาแปลง แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ก ลุ ่ ม ใหญ่ นาแปลงใหญ่ยังไม่ตรงกับ ความต้ อ งการของกลุ ่ ม นาแปลงใหญ เกิดการร่วมคิดและวางแผน แนวทางการพัฒนากลุ่มนา แปลงใหญ่ โดยแบ่ ง เป็ น 2 ส่วน คือ คณะผู้วิจัยและ สมาชิ ก กลุ ่ ม นาแปลงใหญ ร่ ว มกั น ด� ำ เนิ น การภาย ในกลุ่ม ยึดหลักการพึ่งพา ตนเอง และส่วนการพัฒนา ที่นอกเหนือความสามารถ ของกลุ่มจึงจัดท�ำข้อเสนอ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือหรือพัฒนา ต่อไป Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 59