สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 6

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สารบัญ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เพื่อ ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ด้านการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา รณชัย ชื่นธวัช และคณะ การพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน�้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที ่ แบบสมาร์ตโฟนจากฐานข้อมูลของส�ำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา แสงเพ็ชร พระฉาย และคณะ ประสิทธิภาพของเครื อ ่ งย่อยชีวมวลและเครื อ ่ งอัดแท่งเชื อ ้ เพลิง จากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร และสิทธิชัย กุลวงค การสร้างสรรค์ค ณ ค่าข้าวหอมมะลิอ น ิ ทรีย ท ์ ผ ี่ ลิตโดยเกษตรกร รายย่อย พื้นที่ต�ำบลดงใหญ่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยการมีส่วนร่วม ชิดชนก ปรีชานันท์ และศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้ม การวิจ ย ั เชิงปฏิบ ต ั ก ิ ารแบบมีส ว ่ นร่วมเพื อ ่ พัฒนาห่วงโซ่ค ณ ค่า นาแปลงใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้ม และคณะ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวโป่งผสมผักและผลไม ปราณี เท่ากลาง วิจัยและพัฒนาเครื่องฝานกล้วยเบรกแตกเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการผลิต ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม และปราณี เท่ากลาง 39 41 49 53 58 65 72 Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 5