สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 58

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท ในงานวิจ ย ั นี ค ้ งไม่สามารถด�ำเนินการได้หากไม่ได้ร บ ั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ เกษตรกร ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก สหกรณ์การเกษตร เกษตรอ�ำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา ในการให้ข้อมูล ร่วมด�ำเนิน การสนทนากลุ่มและประชุมระดมสมอง ท�ำให้ทราบถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงและร่วมกัน ก�ำหนดแนวทางในการสร้างสรรค์ค ณ ค่าข้าวหอมมะลิอ น ิ ทรีย ท ์ ผ ี่ ลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านเชิงพาณิชย ผลการวิ จั ย ท� ำ ให้ เ กษตรกรทราบถึ ง การพั ฒ นารู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละโลโก้ ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผลิต โดยเกษตรกรรายย่อย รวมถึงวิธีการในการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการสร้างอ�ำนาจ ในการต่อรองราคาและการขายผลผลิต Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 57