สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 55

54 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย
ขายได้ในราคาที่ใกล้เคียง กับข้าวหอมมะลิที่ใช้วิธีปลูก แบบปกติ
รองรับได้ รวมถึงยังถูกกด ราคาจากพ่อค้าคนกลาง และโรงสี จึงมีความต้องการ สร้างสรรค์คุณค่าในส่วน บรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบ โจทย์ลูกค้าที่รักสุขภาพ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าเฉพาะ กลุ่มได้มากขึ้น นอกเหนือ จากการขายแบบบรรจุถุง สูญญากาศขนาด 1 กิโลกรัม แบบเดิม
2 . ก�ำหนดแนวทางการ สร้างสรรค์คุณค่าข้าวหอม มะลิอินทรีย์ของเกษตรกร รายย่อยพื้นที่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก่อนด�ำเนินการก�ำหนด แนวทางการสร้างสรรค์ คุณค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีบรรจุภัณฑ์เพียงขนาด เดียวคือ แบบบรรจุถุงสูญ ญากาศที่ไม่มีรายละเอียด ของผลิตภัณฑ์และโลโก้ สินค้าที่สื่อสารถึงข้าวหอม มะลิอินทรีย์ ท�ำให้การ จ�ำหน่ายยังได้ราคาใกล้เคียง กับข้าวหอมมะลิทั่วไป รวมถึงการตลาดยังไม่สามารถ เจาะกลุ ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ได้
หลังการก�ำหนดแนวทางการ สร้างสรรค์คุณค่า ด้วย กระบวนการวิจัยแบบมี ส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัย เกษตรกรผู้ร่วมวิจัย และ เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ท�ำให้ เกิดแนวทางที่ชัดเจนในการ สร้างสรรค์คุณค่าข้าวหอม มะลิอินทรีย์ของเกษตรกร รายย่อย ในเขตพื้นที่อ�ำเภอ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มจากการพัฒนา รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และโลโก้ ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ ผลิตในเขตทุ ่งสัมฤทธิ์ โดยใช้ กลุ ่มตัวอย่างจาก กลุ ่มเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
54 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย 2. ก� ำ หนดแนวทางการ สร้างสรรค์คุณค่าข้าวหอม มะลิอินทรีย์ของเกษตรกร รายย่อยพื้นที่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย ขายได้ ใ นราคาที่ ใ กล้ เ คี ย ง รองรับได้ รวมถึงยังถูกกด กับข้าวหอมมะลิท ใ ี่ ช้ว ธ ิ ป ี ลูก ราคาจากพ่ อ ค้ า คนกลาง และโรงสี จึงมีความต้องการ แบบปกติ สร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า ในส่ ว น บรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบ โจทย์ ลู ก ค้ า ที่ รั ก สุ ข ภาพ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าเฉพาะ กลุ่มได้มากขึ้น นอกเหนือ จากการขายแบบบรรจุ ถุ ง สูญญากาศขนาด 1 กิโลกรัม แบบเดิม ก่ อ นด� ำ เนิ น การก� ำ หนด แนวทางการสร้ า งสรรค คุณค่าข้าวหอมมะลิอ น ิ ทรีย์ มี บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พี ย งขนาด เดียวคือ แบบบรรจุถุงสูญ ญากาศที่ไม่มีรายละเอียด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละโลโก สินค้าที่สื่อสารถึงข้าวหอม มะลิ อิ น ทรี ย ์ ท� ำ ให้ ก าร จ�ำหน่ายยังได้ราคาใกล้เคียง กั  . " ~  ^ B ~  r N > ~ n n ~ . > ^ ^ . N . ~ N . . > ` .  ^  ^ N . ~ R 2  . . N N n . ~ N . ^  . " . ~ N ~ . . ^ . > .  N > > . ^ ^ ~ . > > N ~ ~ . ~ . 0 > " ~ > > N N 2 N " N r > ~ . > ~ B "  R r > r > ~ " ~  ~ B  ^ > >  2 r ~ B " ^  . . ~ ^ .  . N >  ~ > >  N N ~ ~ . ~ ~ ^ N > . 0 > . ~ > > N N > N . . . ~  ^ N N ~ > ^ . . ~  ^ > 0 > . . . " > . ^ ~ ~ ^ >  Ю N . " ~ ~ N N > > . ^ . N . > N  .  . > " " > > > 0  ^ . ^ . . ~ . . ~  ^ N N ~ > ^ . p ^ N ^ > . ^ ~ r  N ~ N . N . > ^  ^ ~ . . ~ .  ^   ^ 0