สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 53

52 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง
ด้านเชิงสาธารณะ การจัดท�ำโครงการวิจัยโดยน�ำเทคโนโลยีในการจัดการ เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องย่อยและเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง ชีวมวล ท�ำให้เกิดการจัดการเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
52 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง ด้ า นเชิ ง สาธารณะ การจั ด ท� ำ โครงการวิ จั ย โดยน� ำ เทคโนโลยี ใ นการจั ด การ เศษเหลือทิ ง ้ ทางการเกษตร เพื อ ่ ออกแบบและสร้างเครื อ ่ งย่อยและเครื อ ่ งอัดแท่งเชื อ ้ เพลิง ชีวมวล ท�ำให้เกิดการจัดการเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนา หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา