สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 52

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 4. ด า ้ นการวิจ ย ั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยด้านการวิจ ย ั มหาวิทยาลัย มีพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และการบูรณาการต่อยอดการใช้ประโยชน์จาก องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยออกแบบและสร้างเครื่องย่อยและเครื่องอัดแท่ง เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนต�่ำ การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท 1. การมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในพื้ น ที่ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารส� ำ รวจปริ ม าณ เศษเหลือทิ้งทางการเกษตรและการก�ำหนดปัญหาของเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ม ี ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 2. ประชุมเพื่อเลือกเทคโนโลยีในการจัดการเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อ ออกแบบและสร้างเครื อ ่ งย่อยและเครื อ ่ งอัดแท่งเชื อ ้ เพลิงชีวมวลที ม ่ ต ี น ้ ทุนต� ำ โดยชาวบ้าน ในชุมชนสร้างและน�ำไปใช้ประโยชน์ส�ำหรับใช้ในชุมชุมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับชุมชน ข้างเคียงอีกด้วย Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 51