สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 51

50 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย
เครื่องลดขนาดและเครื่อง อัดแท่งเชื้อเพลิงแข็งจาก เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร
เครื่องลดขนาดและเครื่อง อัดแท่งเชื้อเพลิงแข็งจาก เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร ยังไม่มีประสิทธิภาพและยัง มีราคาต่อหน่วยที่สูง
สามารถสร้างเครื่องลด ขนาดของเศษเหลือทิ้ง ทางการเกษตรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และราคาต่อ หน่วยต�่ำ
เครื่องย่อยชีวมวลและ เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงจาก เศษเหลือทิ้งทางเป็นสิ่ง แวดล้อม
ค่าประสิทธิภาพของเครื่อง ย่อยชีวมวลและเครื่องอัด แท่งเชื้อเพลิงจากเศษเหลือ ทิ้งทางการเกษตรมีผลกระ ทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เครื่องย่อยชีวมวลและ เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงจาก เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร มีไม่กระทบทางด้านสิ่ง แวดล้อมและไม่ใช้เชื้อเพลิง
การบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1 . ด้านการเรียนการสอน โครงการวิจัยนี้ได้มีการเชื่อมโยงกับนักศึกษาโปรแกรม วิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนื่องด้วยในหลักสูตร วท . บ . ฟิสิกส์ คบ . ฟิสิกส์ และ คบ . วิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งมีนักศึกษาในโปรแกรมวิชาจ�ำนวนทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งทั้ง สามหลักสูตรมีการเรียนการสอนในรายวิชาพลังงานเบื้องต้น พลังงานทดแทน พลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล ฟิสิกส์ของพลังงาน โครงงานฟิสิกส์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหาพิเศษ เป็นต้น
2 . ด้านบริการวิชาการ การบริการวิชาการเป็นหน้าที่หลักอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักยกตัวอย่างเช่น การบริการวิชาการให้ความรู้และสาธิตการใช้ เทคโนโลยีทางด้านเครื่องย่อยชีวมวลและเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงจากเศษเหลือทิ้งทางการ เกษตร
3 . ด้านท�ำนุบ�ำรุง ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการการน�ำเศษเหลือทิ้ง ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร เป็นการพัฒนาวัฒนธรรมของการ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเป็นการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
50 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย เครื่องลดขนาดและเครื่อง เครื่องลดขนาดและเครื่อง อั ด แท่ ง เชื้ อ เพลิ ง แข็ ง จาก อั ด แท่ ง เชื้ อ เพลิ ง แข็ ง จาก เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร เศษเหลือทิ ง ้ ทางการเกษตร ยังไม่ม ป ี ระสิทธิภาพและยัง มีราคาต่อหน่วยที่สูง สามารถสร้ า งเครื่ อ งลด ขนาดของเศษเหลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตรได้ อ ย่ า งม ประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และราคาต่อ หน่วยต�่ำ เครื่ อ งย่ อ ยชี ว มวลและ เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงจาก เศษเหลื อ ทิ้ ง ทางเป็ น สิ่ ง แวดล้อม เครื่ อ งย่ อ ยชี ว มวลและ เครื อ ่ งอัดแท่งเชื อ ้ เพลิงจาก เศษเหลือทิ ง ้ ทางการเกษตร มี ไ ม่ ก ระทบทางด้ า นสิ่ ง แวดล้อมและไม่ใช้เชื อ ้ เพลิง ค่าประสิทธิภาพของเครื อ ่ ง ย่อยชีวมวลและเครื่องอัด แท่งเชื อ ้ เพลิงจากเศษเหลือ ทิ ง ้ ทางการเกษตรมีผลกระ ทบทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1. ด้านการเรียนการสอน โครง