สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 50

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ประสิทธิภาพของเครื่องย่อยชีวมวล และเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง จากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร 1 , สิทธิชัย กุลวงค์ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา E-mail : pongsak.ey@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 080-7065152 วัตถุประสงค 1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องย่อยและเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลที่มี ต้นทุนต�่ำ 2. เพื่อเมินค่าประสิทธิภาพของเครื่องย่อยชีวมวลและเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง จากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร 3. ประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องย่อยชีวมวลและเครื่องอัดแท่ง เชื้อเพลิงจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร การเปลี ย ่ นแปลงที เ ่ กิดขึ น ้ หลังการด�ำเนินการวิจ ย ั (เปรียบเทียบ ก่อน - หลัง) การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย การจั ด การเศษเหลื อ ทิ้ ง ปัญหาทางด้านเศษเหลือทิ ง ้ ทางการเกษตรเศษเหลือทิ ง ้ ทางการเกษตรในพื น ้ ทีส ว ่ น ทางการเกษตร มากชาวบ้านในพื้นที่น�ำไป จัดการโดยการเผาซึ่งท�ำให เกิดสภาวะเรือนกระจก หลังด�ำเนินการวิจัย ลดปัญหาทางด้านการจัดการ เศษเหลือทิ ง ้ ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าจัดการเศษ เหลือทิ้งทางการเกษตร Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 49