สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 5

4 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สารบัญ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการขับเคลื อ ่ นงานวิจ ย ั และพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ และคณะ การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ เสริ ม ขี ด ความสามารถ ภาคการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีว ต ิ ในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ต้อง พันธ์งาม และไกรศรี เต้นปักษ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากของครัวเรือนเกษตรกร โดยใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อลด รายจ่ายและเพิ่มรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ต�ำบลถนนโพธิ์ อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ศิริพร เลิศยิ่งยศ และสุภาวดี มณีเนตร การพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมท สามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรโนนสูง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา ชลิตา แควกลาง และธวัญรัตน์ ประจันตะเสน การพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ณิชฎา กีรติอุไร และคณะ การพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา นลินี วิทย์ศลาพงษ์ และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 7 14 20 26 32 36