สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 49

48 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สาธิตและทดลองใช้ระบบเตือนภัยแหล่งน�้ำ ด�ำเนินการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักงานชลประทานที่ 8 ถนนสืบศิริ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง ด้านเชิงสาธารณะ ราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ มีระบบเตือนภัยแหล่งน� ำ ้ ผ่านโทรศัพท์เคลื อ ่ นที แ ่ บบสมาร์ทโฟนใช้งานเพื อ ่ รับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์แหล่งน�้ำในปัจจุบัน และใช้เพื่อการตัดสินใจท�ำการเกษตรท เหมาะสมกับสถานการณ์น�้ำ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา