สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 48

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ ด�ำเนินการเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 ณ ห้องประชุมใหญ ส�ำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท การด�ำเนินงานวิจัยพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน�้ำฯ ได้น�ำผู้เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากรสังกัดส�ำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา บุคลากรส�ำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง บุคลากรส�ำนักงานประปา บุคลากรส�ำนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล นักวิชาการ และกลุ่มเกษตรกรเข้ามามีส่วน ร่วมในการวิจัยพัฒนา โดยมีบทบาททั้งในด้านการสะท้อนความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ ทรัพยากรแหล่งน�้ำ รวมถึงคุณลักษณะของระบบเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ สมาร์ทโฟนที่ต้องการ สาธิตและทดลองใช้ระบบ เตือนภัยแหล่งน�้ำ Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 47