สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 47

46 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
การวิจัย
ก่อนด�ำเนินการวิจัย
หลังด�ำเนินการวิจัย ประชุมองค์กรผู้ใช้น�้ำ ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพของระบบเตือนภัย แหล่งน�้ำมีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับดี ทั้งในด้านความทันสมัย ด้านเนื้อหาที่ครอบคลุมและถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ด้านความ ยืดหยุ
่นและสะดวกใช้งาน ด้านความ สวยงาน และด้านการน�ำไปใช้ ประโยชน์
การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1 . ด้านการเรียนการสอน ในขั้นตอนพัฒนาระบบได้น�ำนักศึกษาสาขาวิทยาการ คอมพิวตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ่านการเรียนวิชาการพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 3 คน โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่ให้ความสนใจท�ำโครงการศึกษา เอกเทศ ซึ่งเป็นรายวิชาโครงการอิสระที่นักศึกษาจากทั้ง 2 หลักสูตรต้องลงทะเบียนเรียน
2 . ด้านบริการวิชาการ ระบบเตือนภัยแหล่งน�้ำเกี่ยวข้องกับผู ้ใช้ทรัพยากรน�้ำจาก แหล่งเก็บกักน�้ำครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ หลัง การพัฒนาระบบเตือนภัย ผู ้ใช้แหล่งน�้ำสามารถใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นเพื่อรับทราบ ข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งน�้ำผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนได้ทุกสถานที่และทุก เวลา โดยสามารถค้นหาแอพพลิชั่นชื่อ WaterRIO8 จาก Google Play Store 3 . ด้านท�ำนุบ�ำรุง - 4 . ด้านการวิจัย ผลการวิจัยได้พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์ ในการรายงานข่าวสาร แจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับสถานการณ์แหล่งน�้ำให้กับราษฎรในเขตพื้นที่ ตามกลุ่มเป้าหมายได้น�ำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทรัพยากรน�้ำ สามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลท�ำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการท�ำการเกษตร มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรน�้ำที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
46 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย ประชุมองค์กรผู้ใช้น�้ำ ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพของระบบเตือนภัย แหล่ ง น�้ ำ มี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ น ระดั บ ดี ทั้ ง ในด้ า นความทั น สมั ย ด้านเนื้อหาที่ครอบคลุมและถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ด้านความ ยืดหยุ น ่ และสะดวกใช้งาน ด้านความ สวยงาน และด้ า นการน� ำ ไปใช ประโยชน การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1. ด้านการเรียนการสอน ในขั น ้ ตอนพัฒนาระบบได้น ำ � นักศึกษาสาขาวิทยาการ คอมพิ ว ตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ ผ ่ า นการเรี ย นวิ ช าการพั ฒ นาโปรแกรม คอมพิวเตอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ จ�ำนวนทั ง ้ สิ น ้ 3 คน โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที ใ ่ ห้ค ~ . > ~ > . N > ~ . > n   ~ n ~ ~ > . . ~ N . . N > ~ . > N > ~ ^  n . . ~ r" ^  ^ > ^ ~ ^ ~ ~  ^ . > ^ . " N . > N . > ~ N . . 2 >  ^ ~  . ^ ~ 2  R " ~ . ~  2 ~ > . . > 2 .  ^ ~  ~  > N > N ^ ~ ~ ^ ~ ~ N N > > . ^ " > ^ >  . > N ~ >  ^ > ^   ^ p . > . . >  ^ ~  " 2  ^ ~ 2 . . > n > > . . .  ^ N N   r  > ~ > . . ^ . . ~ . > N . ^ ~ > . . ~ > ~ N ^ ~ ~ ^  . > ~ . N N ~ n . ~ ^ ^ ~  ~ ^ " . N . . . > n N . ^ N ~ vFW%$ . vvR7F&P2 N . ~ > > > rРB N . . > ~ N " ^ . > ~ N . N N . . ^ ~ > N N ~ ^ > ~ ^ ^ ~ ^ n > ~ N > . > > . . ~ . . . ~ . 2 ~ ^ ~  .  R " ~  n . . > > ^ ~ 2 >  > . > > . ^ r  ~ P ^ .  ^  . . . N N > N > > . . ~ ~ ^ ~ > . ^ . . ~ . >  ^ . ~  ~ > . . > 0 . . > n > > N N . . ~ > ~ N > ~ r n ~ . ~ ^ ~ > > . > ^ N N >  ^ . ~  . > ~ > . >  ^ 2 ^ N ~ . N N ^ ~  . > > ~ > . . > > ~ ^ ^ . >  N N > N ~ N . ~ @ n . ~ N . ^  . " . ~ N ~ . . ^ . > .  N > > . ^