สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 46

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย “water.nrru.ac.th” และข้อมูลจะ ถูกประมูลผลให้อยู่ในรูปของฐาน ข้อมูลเชิงสัมพันธ์บนคอมพิวเตอร แม่ข่ายของส�ำนักงานชลประทาน จากนั้ น ผู ้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล แหล่ ง น�้ ำ จะ สามารถรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรน�้ ำ ผ่ า นทางโทรศั พ ท เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ซึ่งแบ่ง เป็น 9 ฟังก์ชันการท�ำงาน ได้แก ฟั ง ก์ ชั น แจ้ ง เตื อ นสถานการณ์ น�้ ำ ฟั ง ก์ ชั น แสดงแผนที่ ป ริ ม าณน�้ ำ ฟั ง ก์ ชั น รายงานสภาพภู มิ อ ากาศ ฟังก์ชันการบริหารจัดการน�้ำในอ่าง ฟังก์ช น ั รายงานสภาพน� ำ ้ ท่า ฟังก์ช น ั รายงานปริมาณน� ำ ้ ฝน ฟังก์ช น ั แสดง ผังการติดตามน� ำ ฟังก์ช น ั แสดงแผน จัดสรรน�้ำฤดูแล้ง/ฝน และฟังก์ชัน แจ้ ง เตื อ นข้ อ มู ล น�้ ำ แล้ ง /น�้ ำ ท่ ว ม ซึ่ ง จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ ระบบเตือนภัยโดยกลุ ม ่ ผู ท ้ รงคุณวุฒ พบว่ า ภาพรวมของระบบมี ค วาม เหมาะสมอยู่ในระดับที่ดีมาก ขั้ น ตอนที่ 3 การทดลองใช้ แ ละ ประเมินระบบเตือนภัยแหล่งน� ำ โดย น� ำ แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ผ ่ า นการจด ทะเบียนเข้าสู่ระบบ Google Play Store ไปสาธิตและให้กลุ ม ่ เป้าหมาย ผู้ใช้แหล่งน�้ำได้ทดลองใช้ภายในท Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 45