สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 44

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
43
การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย ที่เหมาะสมได้ ซึ่งปัจจุบัน โทรศัทพ์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ส�ำนักงานชลประทานที่ 8 อีกทั้งขาดความจ�ำเป็นต่อการน�ำไป มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน แต่อย่างไรก็ตาม วางแผนและบริหาร กลุ่มผู้น�ำชุมชน ได้แก่ บุคลากรที่ จัดการน�้ำจากแหล่งน�้ำใน สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล พื้นที่ส�ำคัญ ได้แก่ เขื่อนล�ำ ก�ำนัน หรือผู ้ใหญ่บ้านยังคงเป็นกลุ ่ม ตะคอง เขื่อนมูลบน เขื่อน ที่มีความรู้และใช้ประโยชน์จาก ล�ำแชะ เขื่อนล�ำพระเพลิง เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ เขื่อนล�ำปลายมาศ และ สมาร์ทโฟนอยู ่บ้าง แต่ก็เป็นเพียงใช้ เขื่อนล�ำนางรอง รวมถึง อ่างเก็บน�้ำต่างๆ อีก จ�ำนวนหลายแหล่ง ซึ่ง ภาระกิจของส�ำนักงาน ชลประทานที่ 8 จ�ำเป็น ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งน�้ำต่างๆ น�ำมา วิเคราะห์และสังเคราะห์ เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับจัด ท�ำสารสนเทศในด้าน แหล่งน� ้ำเผยแพร่ให้กับ ประชาชน ได้ทราบถึง สถานการณ์ของแหล่งน�้ำ เป็นรายวัน รวมทั้ง สามารถน�ำไปใช้พยากรณ์ เพื ่อคาดการณ์ สถานการณ์ของแหล่งน�้ำ ในอนาคตได้ ซึ่งปัจจุบัน ส�ำนักงานชลประทานที่ 8
แอพพิลเคชั่นอย่างง่ายเพื่อการแลก เปลี่ยนข่าวสาร เช่น Facebook หรือ Line เท่านั้น ดังนั้นการส่งเสริม องค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อ ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ สมาร์ทโฟนจึงถือเป็นสิ่งส�ำคัญใน ล�ำดับต้น เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรใน อนาคตสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐต่อไป ส�ำหรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทรัพยากรน�้ำและลักษณะการน�ำ เสนอเสนอข้อมูลแหล่งผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนพบว่า การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งน�้ำ ควรระบุปริมาณน�้ำคงเหลือ ปริมาณ น�้ำฝนในแหล่งเก็บกักน�้ำต่าง ๆ การ แจ้งเตือนระดับน�้ำแล้งน�้ำท่วม การ คาดการณ์สถานการณ์น�้ำเพื่อ
Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University
สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย ที่เหมาะสมได้ ซึ่งปัจจุบัน ส�ำนักงานชลประทานที่ 8 มีเขตพื น ้ ที ร ่ บ ั ผิดชอบ เพื อ ่ ว า ง แ ผ น แ ล ะ บ ริ ห า ร จัดการน� ำ ้ จากแหล่งน� ำ ้ ใน พื น ้ ที ส ่ ำ � คัญ ได้แก่ เขื อ ่ นล�ำ ตะคอง เขื อ ่ นมูลบน เขื อ ่ น ล�ำแชะ เขื อ ่ นล�ำพระเพลิง เขื่อนล�ำปลายมาศ และ เขื่อนล�ำนางรอง รวมถึง อ่ า งเก็ บ น�้ ำ ต่ า งๆ อี ก จ� ำ นวนหลายแหล่ ง ซึ่ ง ภาระกิ จ ของส� ำ นั ก งาน ชลประทานที่ 8 จ�ำเป็น ต้ อ งเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่งน�้ำต่างๆ น�ำมา วิเคราะห์และสังเคร ˂Â+ogC˂g 'ⷂ⇂◂⫾ς⯂⏂ǂk#ǂP+_̃⫂˂⏂⫂g_⣂gS$ȃd+⯂◂ g$̃s⋂{⏂ ⯂$ăh+o⏂Â+˂+dS$\⏂˂k[؃+⫂[˂g˂⏂O3 ⷂ⯂◂#g'+ld⌃ȃ∃⟂ăd⌃✃℃_ǂ$+⫂˂⇂˂⏂[gςo+'{⋂˂⏂L+{߂ ⴃȃPȃ⌃L+⫂[˂g˂⏂O3 ⷂ⯂◂#g'+gⷂg˂WS$/ۂ#oǂ##kǂd+⫾ςgǂ˂g+◂o⏂Â_˂g_ׂ +⯂◂ǂSςgӂg˂⏂⟂ӂ#ǂ+ _⏂⣂ǂ_{3◂߂#ⷂg_ׂ#kk⫂⇂˂⏂3_ d+ⷂׂ_ǂ' ˂S⟂˂⇂#ςogW#ⷂ˂⏂gςl++'g+ׂ✃TЃo⏂Â#ς⟂ǂdW#ⷂ⋂#˂⏂W˂+◂#⇂s'gς+⇂+dS' k◂˂⏂\+⫂ăăPⷂ0˂⏂k⏂Ѓ⬃˂⏂⫂ ✃gW̃k+ςgǂd⯂⏂߂ⷂs䃂 $⯂7#hȃ$g⋂ǂog◂℃ +_ׂ ⇂ԃ⟂˂⇂⏂䃂$◂Â+$l⏂Â ⋂+g0 ˂+_ g ◂⋂ׂ _⏂⣂ǂ{_3◂߂#ⷂg_ׂ#kh+⫂⇂˂⏂3_ gⷂ⋂䃂h ȃ$W#og{ׂ⋂(+ⷂ{{ӂ◂+ǂ#gⷂ⋂#˂#˂⋂{߂#ⷂ˂⏂◂+o◂ׂ#⋂g #˂⟂⫂˂⌃+#d+⯂⏂߂ⴁ1_#˂găd$Sǂgăd$˂⏂⫂#⫂⏂ӂ+ⷂ3⟂˂⇂⏂'⯂'ǂk◂#⇂⧂W⏂⏂{߂#+⯂'⇂ׂ⟂˂⇂⏂'⟂˂⇂⫂˂⇂˂⏂[g˂⏂(+_ g ◂⋂ׂ _⏂⣂ǂ{_3◂߂#ⷂg_ׂ#kh+⫂⇂˂⏂3_ g#ۂ[߂ⷂog⫂ӂ#⫾ςǂ7d+◾ςSǂkW'd{߂#ⷂ⯂'◂#⇂⧂W⏂⏂d+ⷂg˂W⫂˂⇂˂⏂[+'_ g ◂⋂ׂ⯂◂#˂d+Wⷂk⫂gⷂW#ⷂg ⋂k˂⋂⃂˂⏂ǂCW#ⷂl+⫾ς⯂⏂ǂk˂⏂+'o⏂Â ⋂+g3#˂ 'ⷂ⇂+_⏂ăx⋂˂⏂g$̃◂Â◂ă⧂OÂ˂⏂g+⫂gⷂ⫂gⷂ 'ⷂ⇂◂⯂◂#s#˂g _⏂⣂ǂ{\+◂߂ ⴃg_ׂ kk⫂⇂˂⏂0\ g{k⟂ Ȁ+˂⏂#' #˂⟂⫂˂⏂ׂ#⋂⟂ǂk⯂◂#g'+⟂⏂⏂Âko⏂ӂ⇂˂Og̃$⯂◂߂ⴃo⏂ӂ⇂˂L+g'ςwgg⯂◂#kǂg'ςW#˂˂+#'W߂ⷂg⏂ÂSǂkg'ς◂'g'ς_#⟂℃˂+˂S˂⏂O0⨃[˂g˂⏂O0g$̃{߂ )I͕ɍٕЁ%ѥє9IэͥIЁUٕͥ(