สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 42

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน�้ำโดยใช โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน จากฐานข้อมูลของส�ำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา แสงเพ็ชร พระฉาย 1 , สุดาใจ โลห์วนิชชัย 2 , เจษฎา รัตนสุพร 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา E-mail : mprachai@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 083-7961700 วัตถุประสงค 1. เพื อ ่ ปรับปรุงฐานข้อมูลส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลแหล่งน� ำ ้ ของส�ำนักงานชลประทาน ที่ 8 นครราชสีมา 2. เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน�้ำผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 3. เพื อ ่ ประเมินผลคุณภาพของระบบเตือนภัยแหล่งน� ำ ้ ผ่านโทรศัพท์เคลื อ ่ นที แ ่ บบ สมาร์ทโฟน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการด�ำเนินการวิจัย (เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง) การวิจัย การพั ฒ นาระบบ เตื อ นภั ย แหล่ ง น�้ ำ โ ด ย ใ ช ้ โ ท ร ศั พ ท เคลื อ ่ นที แ ่ บบสมาร์ท โฟนจากฐานข้อมูล ข อ ง ส� ำ นั ก ง า น ชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ก่อนด�ำเนินการวิจัย จากนโยบายของภาครัฐท ต้ อ งการขั บ เคลื่ อ นให สามารถบริ ห ารจั ด การ สินค้าเกษตรให้สอดคล้อง กั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น และสามารถคาดการณ์ไป สู่อนาคตได้นั้น รัฐบาลจึง ได้ จั ด ท� ำ แผนส� ำ หรั บ บริการจัดการเกษตรไทย หลังด�ำเนินการวิจัย การวิจัยพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่ง น�้ำผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมา ร์ ท โฟนจากฐานข้ อ มู ล ส� ำ นั ก งาน ชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เป็น วิจัยที่ด�ำเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร ตามรูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ และใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาในการ วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพผลการพั ฒ นา ซอฟต์ แ วร์ โ ดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และ Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 41