สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 41

40 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1. ด า ้ นการเรียนการสอน ได้น ำ � ระบบฐานข้อมูลของงานวิจ ย ั นี้ ไปเป็นกรณีศ ก ึ ษา ในรายวิชาระบบฐานข้อมูล (410301) จ�ำนวนนักศึกษา 31 คน 2. ด้านบริการวิชาการ ได้พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรับ ค�ำสั่งซื้อจากลูกค้าและส่งค�ำสั่งซื้อถึงผู้ขาย ซึ่งน�ำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปมอบให้ ผู้ขายที่เป็นผู้ป ระกอบการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา การลงพื้นที่แนะน�ำงานวิจัย และอธิบายการท�ำงานของ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของอ�ำเภอปักธงชัย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทและการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนเอง ซึ่งได้น�ำข้อมูล มาพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง ด้ า นเชิ ง พาณิ ช ย์ ได้ น� ำ ระบบพาณิ ช ย อิเล็กทรอนิกส์ของงานวิจัยนี้ ไปช่วยเพิ่มช่องทาง การจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ท�ำให้สามารถ ลดต้นทุนด้านการจัดจ�ำหน่ายได ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนใน ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา