สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 40

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส (e-commerce) เพื่อส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา รณชัย ชื่นธวัช 1 , เจษฎา รัตนสุพร 2 , ศรายุทธ เนียนกระโทก 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา E-mail : c_ronnachai@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 081-5933636 วัตถุประสงค 1. เพื อ ่ ศึกษาบริบทและการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ช ม ุ ชน (OTOP) อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่ อ จั ด ท�ำฐานข้อมูลคอมพิว เตอร์ ส�ำหรั บเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 3. เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของเว็บไซต์และโปรแกรม ที่ท�ำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบแอนดรอยด์สมาร์ตโฟน ส�ำหรับส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา การเปลี ย ่ นแปลงที เ ่ กิดขึ น ้ หลังการด�ำเนินการวิจ ย ั (เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง) การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย การพั ฒ นาระบบพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-com- merce) เพื่อส่งเสริมการ ขายผลิตภัณฑ์ช ม ุ ชน (OTOP) ด้ า นการเกษตร จั ง หวั ด นครราชสีมา ผู้ประกอบการฯไม่มีระบบ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท สามารถรับค�ำสั่งซื้อสินค้า มาใช้ กั บ การจั ด จ� ำ หน่ า ย สินค้าของตนเอง หลังด�ำเนินการวิจัย ผู้ประกอบการฯได้ระบบ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท สามารถรับค�ำสั่งซื้อสินค้า มาใช้ กั บ การจั ด จ� ำ หน่ า ย สินค้าของตนเอง Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 39