สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 4

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน บทบรรณาธิการ งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในระยะที่ 3 นี้ ได้ยกระดับจากการด�ำเนินงาน ในระยะที่ 1 และ 2 โดยการด�ำเนินงานเพื่อตอบโจทย์ทุนท้าทายไทยใน 2 มิติ คือ มิติการบริหารจัดการงานวิจัย และมิติการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่หนุนเสริมขีดความสามารถภาคการเกษตรและยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากในจังหวัดนครราชสีมา ซึ ง ่ มีกลไกการท�ำงานร่วมกับระดับจังหวัดในการเชื อ ่ มโยง การท� ำ งานร่ ว มกั น ทั้งในระดับ การเชื่อมโยงกับ ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด และ ระดับหน่วยงาน ซึ่งทีมจัดการงานวิจัยได้บริหารจัดการทั้งระดับต้นทาง กลางทาง และ ปลายทาง เพื่อให้เกิดการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย การเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้น ผลงานวิจัยที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์และตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่ง ของท้องถิ่น สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปลายทาง ซึ่งทีมจัดการ งานวิจัยคาดหวังให้นักวิจัยเกิดความตระหนักและเข้าใจการท�ำงานวิจัยเชิงพื้นที่ จึงได ออกแบบประเด็นหัวข้อในการสังเคราะห์เพื่อให้นักวิจัยสกัดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สามารถตอบได้ว่าท�ำโครงการนี้แล้วได้อะไร มีการท�ำงานบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างไร นอกจากนี้ยังท�ำให้ผู้บริหารและแหล่งทุน รวมทั ง ้ นักวิจ ย ั นักวิชาการได้เห็นผลลัพธ์จากการขับเคลื อ ่ นงานวิจ ย ั เชิงพื น ้ ที แ ่ ละสามารถ น�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทต่อไป รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสด บรรณาธิการ Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 3