สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 39

38 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ กับคณะกรรมการกองทุน วิธีการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อ แนวทางการจัดท�ำบัญช ครัวเรือน การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง ด้านเชิงนโยบาย ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เรื่องการด�ำเนินชีวิตตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เพื่อพัฒนาการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลคูขาด อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา