สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 38

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย พั ฒ นารู ป แบบการจั ด ท� ำ บั ญ ชี ค รั ว เ รื อ น แ บ บ มี ส่ ว นร่ ว มของกลุ ่ ม กองทุ น สวัสดิการชุมชนต�ำบลคูขาด - ได้ร ป ู การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน แบบมี ส ่ ว นร่ ว มของกลุ ่ ม กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ต�ำบลคูขาด จากการวิธีการ สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก วิ ธี ก าร สนทนากลุ ่ ม ย่ อ ย (Focus Group) และเวทีสนทนา การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1. ด้านการเรียนการสอน ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญช ธุรกิจชุมชนและท้องถิ่น รหัสวิชา 304411 โดยการน�ำข้อมูลบทสัมภาษณ์เชิงลึกและ ศักยภาพการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลคูขาด มาเป็นกรณ ศึกษาในการบันทึกรายรับและรายจ่าย 2. ด า ้ นบริการวิชาการ ให้ความรู เ ้ กี ย ่ วกับการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน และน�ำเสนอ รูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนจากผลการวิจัยแก่กองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลคูขาด เพื่อพัฒนาการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 3. ด้านการวิจัย การวิจัยเป็นไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การเป็น ที่พึ่งของท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างคณะ ผู้วิจัย และกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลคูขาด เพื่อหาศักยภาพและพัฒนารูปแบบการ จัดท�ำบัญชีครัวเรือนที่เหมาะสมต่อบริบทกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลคูขาด การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท ในการวิจ ย ั ครั ง ้ นี ้ คณะผู ว ้ จ ิ ย ั ได้ด ำ � เนินการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจ ย ั โดย ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ แนวทางการจัด ท�ำบัญชีครัวเรือน และสิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืน วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับคณะกรรมการกองทุน และวิธีการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) และเวทีสนทนากับตัวแทนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลคูขาด Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 37