สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 37

36 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

การพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1 . เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของกลุ ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา
2 . เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มกองทุน สวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
3 . เพื่อศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
วิเคราะห์รูปแบบการจัดท�ำ บัญชีครัวเรือนของกลุ ่มกองทุน สวัสดิการชุมชนต�ำบลคูขาด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นลินี วิทย์ศลาพงษ์ 1 , กิ่งแก้ว บุญสุข 2 , นิติภูมิ อัศวธิติสกุล 3 คณะวิทยาการจัดดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
E-mail : nalinee _ acc @ hotmail . com เบอร์โทรศัพท์ : 084-0901188
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการด�ำเนินการวิจัย ( เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง )
การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย -
ได้ข้อมูลบริบทเชิงพื้นที่ แนวทางการจัดท�ำบัญชี ครัวเรือน และสิ่งที่ต้องการ พัฒนาเพื่อการจัดท�ำบัญชี ครัวเรือนของกองทุนสวัสดิการ ชุมชนต�ำบลคูขาด จากการวิธี การสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการ สนทนากลุ่มย่อย ( Focus Group ) และเวทีสนทนา
36 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา นลินี วิทย์ศลาพงษ์ 1 , กิ่งแก้ว บุญสุข 2 , นิติภูมิ อัศวธิติสกุล 3 คณะวิทยาการจัดดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา E-mail : nalinee_acc@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 084-0901188 วัตถุประสงค 1. เพื อ ่ วิเคราะห์ร ป ู แบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของกลุ ม ่ กองทุนสวัสดิการชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มกองทุน สวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา การเปลี ย ่ นแปลงที เ ่ กิดขึ น ้ หลังการด�ำเนินการวิจ ย ั (เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง) การวิจัย ก่ นด�ำเนินการวิจัย วิ เ คราะห์ รู ป แบบการจั ด ท� ำ บัญชีครัวเรือนของกลุ ม ่ กองทุน สวัสดิการชุมชนต�ำบลคูขาด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - หลังด�ำเนินการวิจัย ได้ ข ้ อ มู ล บริ บ ทเชิ ง พื้ น ท แนวทางการจั ด ท� ำ บั ญ ชี ครัวเรือน และสิ่งที่ต้องการ พั ฒ นาเพื่ อ การจั ด ท� ำ บั ญ ช ครัวเรือนของกองทุนสวัสดิการ ชุมชนต�ำบลคูขาด จากการวิธ การสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการ สนทนากลุ ่ ม ย่ อ ย (Focus Group) และเวทีสนทนา