สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 36

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สัมภาษณ์เชิงลึก (Focus Group) กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่จัดท�ำบัญชีครัวเรือน เป็นประจ�ำ จ�ำนวน 8 คน เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกในการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน และร่วมกัน สร้างต้นแบบสมุดบัญชีครัวเรือนที่เหมาะสมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วันที่ 23 มกราคม 2561 สัมภาษณ์เชิงลึก (Focus Group) กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่จัดท�ำบัญชีครัวเรือนเป็น ประจ�ำ จ�ำนวน 8 คน เพื่อสรุปรูปแบบบัญชีครัวเรือนที่ร่วมกันพัฒนาบัญชีครัวเรือนท เหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง ด้านเชิงสาธารณะ ผลการวิจ ย ั ในครั ง ้ นี ส ้ มาชิกวิสาหกิจชุมชน สามารถน�ำบัญชีครัว เรือนที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไปใช้ในการลงบัญชีครัวเรือนประจ�ำทุกวัน ส่งผลให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทราบถึงรายรับและรายจ่าย น�ำมาใช้ในการด�ำรงชีวิต อีกทั ง ้ ยังสามารถน�ำรูปแบบบัญชีครัวเรือนที ไ ่ ด้ร บ ั การพัฒนาไปเป็นตัวอย่างให้ก บ ั วิสาหกิจ อื่น ๆ เป็นการสร้างความภูมิใจให้กับวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 35