สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 35

34 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เกษตรอ�ำเภอให้ข้อมูล เบื้องต้นกับสมาชิก วิสาหกิจ สัมภาษณ์กลุ ม ่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื อ ่ เก็บรวบรวมข้อมูล เบื้องต้นในการจัดท�ำบัญชี ครัวเรือน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา