สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 34

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1. ด้านการเรียนการสอน (ระบุรายวิชา และจ�ำนวนนักศึกษา) ใช้บูรณาการใน รายวิชา การวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี ซึ่งมีนักศึกษาในรายวิชานี้ จ�ำนวน 190 คน 2. ด้านบริการวิชาการ สามารถน�ำรูปแบบบัญชีครัวเรือนที่พัฒนาขึ้นมาได้ น�ำไปอบรมให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะการจัดท�ำบัญช ครั ว เรื อ น และสามารถทราบรายได้ ร ายจ่ า ย เพื่ อ น� ำ มาวางแผนการใช้ เ งิ น ในชี วิ ต ประจ�ำวันได 3. ด้านท�ำนุบ�ำรุง - 4. ด า ้ นการวิจ ย ั สามารถน�ำความรู ท ้ างด้านการวิจ ย ั แบบมีส ว ่ นร่วม ไปใช้ในการ ด�ำเนินการวิจัย ส่งผลให้ได้รูปแบบบัญชีครัวเรือนที่เหมาะสมกับชุมชน และเป็นการสร้าง ความภูมิใจให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมพัฒนารูปแบบบัญชี น�ำไปสู่การสร้างรูปแบบบัญชีครัว เรือนที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ต่อไปได ส�ำรวจข้อมูลการจัดท�ำ บัญชีครัวเรือนเบื้องต้นของ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้เข้ามามีส ว ่ นร่วมตั ง ้ แต่ การให้ข อ ้ มูลที เ ่ กี ย ่ วข้องกับการท�ำ บัญชีครัวเรือน ในด้านอุปสรรค ปัญหา การน�ำบัญชีครัวเรือนไปใช้ ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความ ส�ำเร็จของการจัดท�ำบัญชี และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ได้ท�ำบัญชีครัวเรือนเป็นประจ�ำ มาพัฒนารูปแบบบัญชีครัวเรือนที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สมา