สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 33

32 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน แบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา ณิชฎา กีรติอุไร 1 , เมธี กีรติอุไร 2 , นิติภูมิ อัศวธิติสกุล 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา E-mail : kee.paopao@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 089-8457619 วัตถุประสงค 1. เพื่อวิเคราะห์รายรับ รายจ่ายของเกษตรกรในการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด นครราชสีมา 2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสู่ความส�ำเร็จในการจัดท�ำบัญชี ครัวเรือนของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 3. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด ท�ำ บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน จั ง หวั ด นครราชสีมา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการด�ำเนินการวิจัย (เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง) การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย การวิเคราะห์รูปแบบการ รู ป แบบบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นมี เมื่ อ พั ฒ นารู ป แบบบั ญ ชี หลายรู ป แบบ เนื่ อ งจากมี ครั ว เรื อ นที่ เ หมาะสมกั บ จัดท�ำบัญชีครัวเรือน หลายหน่วยงาน เข้ามาอบรม ชุมชน ส่งผลให้สมาชิกเกิด ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท�ำ ความเข้ า ใจในการจั ด ท� ำ โดยรู ป แบบของสมุ ด บั ญ ชี บัญชีครัวเรือนเพิ่มขึ้น และ เป็นรูปแบบที่ใช้เหมือนกัน เกิดความภูมิใจที่มีรูปแบบ ทั่ ว ประเทศ อี ก ทั้ ง รู ป แบบ บัญชีครัวเรือนของตนเอง ของการลงบัญชีมีความยาก และซับซ้อน จึงท�ำให้สมาชิก วิสาหกิจชุมชนไม่เข้าใจการ ลงบันทึกบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา