สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 32

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง ด้านเชิงนโยบาย คณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรโนนสูง ซึ ง ่ ประกอบ ไปด้วยประธาน และกรรมการได้รับทราบแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัว เรือน และน�ำไปปรับใช้ดังน ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรมีการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบัญชีครัวเรือนให้เหมาะกับอาชีพของสมาชิก สหกรณ์การเกษตร Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 31