สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 31

30 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
3 . ด้านท�ำนุบ�ำรุง - 4 . ด้านการวิจัย ใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ( Participatory Action
Research : PAR )
โดยภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนา วางแผนงานวิจัยร่วมกัน ระหว่างคณะผู ้วิจัย คณะ กรรมการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรโนนสูง และส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโนนสูงที่เป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในด้านการสนับสนุนการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของ สหกรณ์การเกษตรโนนสูง อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ และความสามารถทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรโนนสูง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาที่มีผลต่อจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมที่สามารถเพิ่ม รายได้ - ลดรายจ่ายของสมาชิกสหกรณ์โนนสูง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชี ครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และตระหนักถึงการได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม มากขึ้น โดยสมาชิกได้มีการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาในการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน และได้ เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา อีกทั้งหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย แล้วน�ำไป ปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งมีบัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือในการวางแผน ทางการเงินของครัวเรือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
30 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 3. ด้านท�ำนุบ�ำรุง - 4. ด้านการวิจัย ใช้รูปแบบกร ~ . > ^ ~ > ~ 'F6F'7F&W6V&6" . N . . N ^  R r > ~ > . > . " ~ . ~ ~ . ~ N " > ~   > ~ . ~ N >  r  B " N > > >  . > > N . > ~ . > > . >  ^ > . r ^ >  ~ . > > r ~ N N > > . ^ ^ ^ N . N  > > . >  ^ > . ~ ~ ^ ~ N ^ B ~ > > > ^ ~ ^ n > ~ N N ~ Р ~ n . . . > N . . >  . > N ~ > ^ N > ~ > ~ . p > > . >  ^ > . r >  . N ~ " ~ ~ N N > > . ^  ~ n . > N ~ N ~ ~ ~ ^  ^ N ~ . . . > n ~ . ~ . > ~ N . ~ . N  > 0 . >  ^ > . r >  . r ~ ~ N N > > . ^ . ~ ^ ^ ^ ^ N ~ > ^ N > ~ > ~  ~ . . >  . > N ~ > ^ N > ~ > ~  ^ ~ > ~ ~ ^ . . > n N > . . N N ^ N > . . . . . ~ . N  > > . r >  . r ~ ~ N N > > . ^  . > ^ ~ > ~ . ~ > ~ p . N  > > . >  ^ > ^ r > ~ > > ~ . > . . >  . > N ~ > N > ~ > ~ ~ N > . . N N ^ N > . . . " ^ ^ >  n n ~ . > N N > . . .  . > ^ ~ > ~  . . n . N . . N N N ^ . > ~ N N > . n n ~ . . > . > N ~ > ^ N > ~ > ~  ^ N @  ~ ~ . ~ > . >  " ^ ~ ~ . ~ ~ . ~ > . > N > . . N N ^ N > . . . " ^ ~ > N > > > . > N > N ^ ~ N ^ > > ~  n ~ ^ ^ N > ~ > ~ ~ N > ~ ~ ~ > . > ~ . ~  ~ . ~ . > ~ N . ~ N > ~ > ~ n . ~ N . ^  . " . ~ N ~ . . ^ . > .  N > > . ^