สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 3

2 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ค�ำนิยม

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่นี้แสดงให้เห็นถึงสาระส�ำคัญ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดก่อน และหลังด�ำเนินการวิจัย และการน�ำผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การด�ำเนินงาน ตามโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่หนุนเสริมขีดความสามารถภาคการเกษตรและ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดนครราชสีมา เป็นการยกระดับจากการด�ำเนินงาน ในระยะที่ 1 และ 2 ภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สู่ทุนนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยเพื่อตอบสนอง เป้าหมายของรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติประจ�ำปี 2559 โดยการด�ำเนินโครงการ มีเป้าหมายการเชื่อมโยงกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายจังหวัด 4.0 ในการ ยกระดับการท�ำงานใน 3 ประเด็น คือ 1 ) การจัดท�ำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางมีการใช้ข้อมูลความรู้สนับสนุนการตั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 2 ) การหนุนเสริมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการ ประกอบการเชิงธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพภาคเกษตรฐานราก และ 3 ) การสร้าง นวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากที่ท�ำการเกษตรวิสาหกิจชุมชนและ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางในระดับจังหวัด ในนามผู้บริหารสูงสุดและ หัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว ขอขอบคุณทีมจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ประสานโครงการวิจัย นักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนงาน วิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็น “ ที่พึ่งของท้องถิ่น ” หวังว่า สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักวิชาการ และผู ้เกี่ยวข้องในการ พัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร . วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ค�ำนิยม สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่นี้แสดงให้เห็นถึงสาระส�ำคัญ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดก่อน และหลังด�ำเนินการวิจัย และการน�ำผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การด�ำเนินงาน ตามโครงการนวัตกรรมเพื อ ่ การพัฒนาพื น ้ ที ห ่ นุนเสริมขีดความสามารถภาคการเกษตรและ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดนครราชสีมา เป็นการยกระดับจากการด�ำเนินงาน ในระยะที่ 1 และ 2 ภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สู่ทุนนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยเพื่อตอบสนอง เป้าหมายของรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติประจ�ำปี 2559 โดยการด�ำเนินโครงการ มีเป้าหมายการเชื่อมโยงกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายจังหวัด 4.0 ในการ ยกระดับการท�ำงานใน 3 ประเด็น คือ 1) การจัดท�ำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางมีการใช้ข้อมูลความรู้สนับสนุนการตั้งเป้าหมาย และตัวชี ว ้ ด ั ที เ ่ ป็นรูปธรรม 2) การหนุนเสริมเพื อ ่ เพิ ม ่ ขีดความสามารถของเกษตรกรในการ ประกอบการเชิงธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพภาคเกษตรฐานราก และ 3) การสร้าง นวั ต กรรมเพื่ อ ยกระดั บ เศรษฐกิ จ ฐานรากที่ ท� ำ การเกษตรวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางในระดับจังหวัด ในนามผู้บริหารสูงสุดและ ห วหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว ขอขอบคุณทีมจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ประสานโครงการวิจัย นักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนงาน วิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็น “ที่พึ่งของท้องถิ่น” หวังว่า สารัตถะวิจ ย ั เชิงพื น ้ ที เ ่ ล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต อ ่ นักวิจ ย ั นักวิชาการ และผู เ ้ กี ย ่ วข้องในการ พัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา