สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 29

28 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย 3. ข้ อ มู ล บริ บ ทเชิ ง พื้ น ท และความสามารถทางการ เงิ น ของสมาชิ ก สหกรณ การเกษตรโนนสูง อ�ำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่ มี ผ ล ต ่ อ จั ด ท� ำ บั ญ ชี ครัวเรือน ได้ข้อมูลบริบทเชิงพื้นที่ และ ความสามารถทางการเงินของ สมาชิ ก สหกรณ์ ก ารเกษตร โนนสูง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสี ม าที่ มี ผ ลต่ อ จั ด ท� ำ บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นและการใช แบบสอบถาม และวิ เ คราะห ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Documentary Research) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ขอบเขตการ ศึ ก ษา รวมถึ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น เอกสารของชุ ม ชนในสหกรณ การเกษตรโนนสูง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาครัวเรื อน และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูม 4. รูปแบบการจัดท�ำบัญช ครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมท สามารถเพิ่มรายได้ - ลด รายจ่ายของสมาชิกสหกรณ โนนสู ง อ� ำ เภอโนนสู ง จังหวัดนครราชสีมา ได้รูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัว เรือนแบบมีส่วนร่วมที่สามารถ เพิ่มรายได้ - ลดรายจ่ายของ สมาชิกสหกรณ์โนนสูง อ�ำเภอ โนนสู ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า จากการจัดเวทีกลุ่มแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และน�ำรูปแบบการจัดท�ำ บัญชีท เ ี่ กิดจากการมีส ว ่ นร่วมไป ปฏิบัต สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา