สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 28

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การเปลี ย ่ นแปลงที เ ่ กิดขึ น ้ หลังการด�ำเนินการวิจ ย ั (เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง) การวิจัย 1. การสร้างความร่วมมือ กั บ พื้ น ที่ โ ดยพู ด คุ ย กั บ ประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ การเกษตรโนนสูง 2. ข้ อ มู ล สภาพปั ญ หา ในด้านการสนับสนุนการ จัดท�ำบัญชีครัวเรือน ของ สหกรณ์การเกษตรโนนสูง อ�ำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย เกิดการสร้างความร่วมมือกับ ภาคีในพื้นที่สหกรณ์การเกษตร โนนสูง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัด น ค ร ร า ช สี ม า โ ด ย ชี้ แ จ ง วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ระยะเวลาในการท�ำวิจัย และ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ รวมถึ ง การ สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ พื้ น ที ่ โดยพู ด คุ ย กั บ ประธาน คณะ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์ ก ารเกษตรโนนสู ง รวมถึงสร้างความร่วมมือในการ ท� ำ วิ จั ย ทั้ ง โครงการวิ จั ย การ ประสานงานระหว่างโครงการ วิจัย และแผนงานวิจัย ได้ ข ้ อ มู ล สภาพปั ญ หาในด้ า น การสนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ บั ญ ช ครัวเรือน ของสหกรณ์การเกษตร โนนสูง อ�ำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา ที่มาจากการลง พื้ น ที่ เ ก็ บ ข ้ อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ (Primary Data) ด้ ว ยการ สนทนากลุ่ม ได้แก่ ประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท ของสหกรณ์การเกษตรโนนสูง ที่เกี่ยวข้อง Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 27