สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 27

26 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

การพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน แบบมีส่วนร่วมที่สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรโนนสูง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชลิตา แควกลาง 1 , ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
E-mail : chalita-kung @ hotmail . com , tawanrat . nrru @ gmail . com เบอร์โทรศัพท์ : 090-0374349 , 081-9772296
วัตถุประสงค์
1 . เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในด้านการสนับสนุนการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของ สหกรณ์การเกษตรโนนสูง อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
2 . เพื่อศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ และความสามารถทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรโนนสูง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาที่มีผลต่อจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
3 . เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมที่สามารถเพิ่ม -รายได้ - ลดรายจ่ายของสมาชิกสหกรณ์โนนสูง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
26 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน แบบมีส่วนร่วมที่สามารถเพิ่มรายได ลดรายจ่ายของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรโนนสูง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ชลิตา แควกลาง 1 , ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา E-mail : chalita-kung@hotmail.com, tawanrat.nrru@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 090-0374349, 081-9772296 วัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในด้านการสนับสนุนการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของ สหกรณ์การเกษตรโนนสูง อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีม " ~ n . > N ~ N ~ ~ ~ ^  ^ N ~ . . . > n ~ . ~ . > ~ N . ~ . N  > 0 . >  ^ > . r >  . r ~ ~ N N > > . ^ . ~ ^ ^ ^ ^ N ~ > ^ N > ~ > ~ 2 ~ . . >  . > N ~ > ^ N > ~ > ~  ^ ~ > ~ ~ ^ . . > n N > . . N N ^ N > . . . . . ~ . N  > > . r >  . r ~ ~ N N > > . ^ n . ~ N . ^  . " . ~ N ~ . . ^ . > .  N > > . ^