สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 26

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง 1. ด้านเชิงสาธารณะ เกษตรกรมีความรู้ และทัศนคติที่ดีขึ้นในการจัดท�ำบัญช ครัวเรือน และได้แนวทางร่วมกันของหมู บ ่ า ้ น ในการส่งเสริมและขับเคลื อ ่ นเพื อ ่ ให้เกษตรกร มีการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านเชิงนโยบาย ในการวิจัยครั้งนี้ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ คือ ได้รูปแบบการวางแผน ทางการเงินที่สามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการท�ำบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป็น ประโยชน์ในการก�ำหนดนโยบายในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรในระดับเศรษฐกิจ ฐานรากโดยใชบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นต้นแบบให้กับ หมู่บ้านใกล้เคียงได Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 25