สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 25

24 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท การด�ำเนินการวิจ ย ั ครั ง ้ นี เ ้ ป็นกระบวนการที ม ่ ง ่ ุ เน้นให้เกิดการเรียนรู แ ้ ละปฏิบ ต ั ก ิ าร ร่วมกันระหว่างเกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจเกิดเรียนรู้พัฒนาร่วมกันและสรุป ผลการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างชุมชน เจ้าหน้าที ส ่ ว ่ นราชการ และนักวิจ ย ั ตั ง ้ แต่ก จ ิ กรรม การวิเคราะห์ปัญหา การหนุนเสริม และการพัฒนารูปแบบการวางแผนทางการเงินท สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการท�ำบัญชีครัวเรือน ซึ่งตลอดระยะเวลาการ ด�ำเนินงานวิจัย ชุมชน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือและร่วม แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเป็นอย่างด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา