สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 24

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
23
2 . ด้านบริการวิชาการ กระบวนการที่ส�ำคัญในการท�ำวิจัย ครั้งนี้ คือ กิจกรรม การหนุนเสริมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงโดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบันทึกบัญชีครัวเรือนโดยบุคคล ต้นแบบหรือปราชญ์ชุมชน และร่วมกันพัฒนารูปแบบการวางแผนทางการเงินที่สามารถ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ บริการวิชาการที่สอดแทรกไว้ในกระบวนการวิจัย
3 . ด้านการวิจัย งานวิจัยครั้งนี้เน้นการแก้ไขปัญหาการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนและ มีกิจกรรมที่หนุนเสริมเพื่อให้เกษตรกรได้ตระหนักเห็นความส�ำคัญมีทัศนคติที่ดีต่อการจัด ท�ำบัญชีครัวเรือน และมีรูปแบบการวางแผนทางการเงินที่สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จากการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน จากกระบวนการมีส่วนร่วมที่เกิดการเรียนรู ้ ซึ่งสอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัยดานการวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University
สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 2. ด้านบริการวิชาการ กระบวนการที่ส�ำคัญในการท�ำวิจัย ครั้งนี้ คือ กิจกรรม การหนุนเสริมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงโดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู ้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบันทึกบัญชีครัวเรือนโดยบุคคล ต้นแบบหรือปราชญ์ชุมชน และร่วมกันพัฒนารูปแบบการวางแผนทางการเงินที่สามารถ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ บริการวิชาการที่สอดแทรกไว้ในกระบวนการวิจัย 3. ด้านการวิจัย งานวิจัยครั้งนี้เน้นการแก้ไขปัญหาการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนและ มีก จ ิ กรรมที ห ่ นุนเสริมเพื อ ่ ให้เกษตรกรได้ตระหนักเห็นความส�ำคัญมีท ศ ั นคติท ด ี่ ต ี อ ่ การจัด ท�ำบัญชีครัวเรือน ◂Â⇂ׂ⏂okk˂⏂⟂˂sg_˂˂⏂ӂg_ׂ#⫂˂⇂˂⏂[◂S⏂˂⋂##˂⋂{ӂ#⇂⏂˂⋂P+#˂˂⏂#ǂS_ςkǂ7+ׂ⏂ǂ⟂⏂߂ⷂd#˂⏂Âk⟂g˂⏂⇂ׂ⨃✃ g⏂#⟂⇂_ԃ ӂS˂⏂⏂ׂ⋂g⏂$/؃ ⫂ⷂS◂'ⷂǂh+{ǂgcӂ# ⷂ⇂⯂˂⟂ӂ_⋂˂◂ǂ⋂S˂g˂⏂⟂ӂ#ǂ⋂_ׂ#⇂#⫂⏂'˂ⷂ3⟂˂⇂⏂'{߂#ⷂ{ǂKg˂+⇂+g_'ⷂ[ӂ#d)I͕ɍٕЁ%ѥє9IэͥIЁUٕͥ(