สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 23

22 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย การมีส่วนร่วม ก่อนด�ำเนินการวิจัย การแก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด ท� ำ บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นแบบต่ า งคน ต่างท�ำขาดการน�ำข้อมูลมา แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั น ใน ชุมชน หลังด�ำเนินการวิจัย เกิดการเรียนรู้ และแก้ปัญหา ร่วมกันของคนในชุมชน เพราะ เป็นการวิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน และมีการสร้างการมีส่วนร่วม จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการ บูรณาการทุกภาคส่วนระหว่าง นักวิจัย เจ้าหน้าส่วนราชการ และชุมน การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1. ด้านการเรียนการสอน งานวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาบริบททางการเงินที่เกี่ยวกับ การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์ป ญ หา และการหนุนเสริมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน ของเกษตรกร และพัฒนารูปแบบการวางแผนทางการเงินที ส ่ ามารถลดรายจ่ายเพิ ม ่ รายได จากการท�ำบัญชีครัวเรือน ซึ ง ่ หัวข้อต่างๆที ก ่ ล่าวมาสามารถน�ำไปเป็นกรณีศ ก ึ ษาในชั น ้ เรียน ได้ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ ด้านการบริหาร การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ เช่น วิชาระเบียบ วิธีวิจัยทางธุรกิจ บัญชีต้นทุน เศรษฐศาสตร์การเกษตร เป็นต้น ซึ่งจะท�ำให้นักศึกษา ได้มองเห็นกระบวนการท�ำวิจัย การบวนการคิดต้นทุน การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา