สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 22

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
21
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการด�ำเนินการวิจัย ( เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง ) การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย
การจัดท�ำบัญชี ครัวเรือน
การลดรายจ่ายเพิ่ม รายได้จากการท�ำ บัญชีครัวเรือน
เกษตรกรมีความรู้ และ ทัศนคติไม่ดีต่อการจัดท�ำ บัญชีครัวเรือน
เกษตรกร ไม่ได้น�ำผลในการ จัดท�ำบัญชีครัวเรือนจาก การบันทึกรายรับรายจ่ายที่ ผ่านมา มาใช้ประโยชน์ใน การวางแผนทางการเงิน ใน การเพิ ่มรายได้และลดราย จ่ายของครัวเรือนอย่างเป็น รูปธรรม
เกษตรกรมีความรู้ และทัศนคติ ในการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนเพิ่ม ขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมการ อบรมให้ความรู้ การจัดเวทีแลก เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนโดย บุคคลต้นแบบหรือปราชญ์ชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อเกิดการ เรียนรู้ และทักษะที่เหมาะสม ระดับชุมชน ด้านการจัดท�ำบัญชี ครัวเรือนเพื่อการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วมของท้องถิ่น
มีการพัฒนารูปแบบการ วางแผนทางการเงินที่สามารถ ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จาก การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีผล ท�ำให้เกษตรกรมีรายจ่ายที่ลด ลงและรายได้ที่เพิ่มขึ้นสามารถ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของ ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ได้
Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University
สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การเปลี ย ่ นแปลงที เ ่ กิดขึ น ้ หลังการด�ำเนินการวิจ ย ั (เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง) การวิจัย การจัดท�ำบัญช ครัวเรือน ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย เกษตรกรมี ค วามรู ้ และ เกษตรกรมีความรู้ และทัศนคต ทัศนคติไม่ดีต่อการจัดท�ำ ในการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนเพิ่ม บัญชีครัวเรือน ขึ้ น ด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมการ อบรมให้ความรู้ การจัดเวทีแลก เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนโดย บุคคลต้นแบบหรือปราชญ์ช ม ุ ชน ซึ ง ่ เป็นกระบวนการที ก ่ อ ่ เกิดการ เรียนรู้ และทักษะที่เหมาะสม ระดับชุมชน ด้านการจัดท�ำบัญช ครั ว เรื อ นเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วมของท้องถิ่น การลดรายจ่ายเพิ่ม เกษตรกร ไม่ได้น ำ � ผลในการ รายได้ จ ากการท� ำ จั ด ท� ำ บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นจาก บัญชีครัวเรือน การบันทึกรายรับรายจ่ายท ผ่านมา มาใช้ประโยชน์ใน การวางแผนทางการเงิน ใน การเพิ่มรายได้และลดราย จ่ายของครัวเรือนอย่างเป็น รูปธรรม มี ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร วางแผนทางการเงินที่สามารถ ลดรายจ่ายและเพ 8.b8.(x.(.,.(.a8.%8.bx."8.,. B. x.,.(."8.,H8.%8.%H8.,8.&.,H8.#H8.".-H8.!8.(.,H8.)8.`8.(.-8.+H8.&x.%x.,.(B.*.)x.,x. x.`8.*8.(.*x.$8. x.-8."8.'.+x.`8.'.-x.(.!.".-.b8.!.(x.-x.'8.)B.%x.,.`.*.bx.`8. x.*x.%x.(. x.(.(x.-x.(.,.(."8.b8.,.(.%.-x.b8.)x.%.)x.!.`x.)x.,8.(.,.(.a8.%8.bx.%.-x.b8.`8.'.-8.b8.(x. .-.bx.&x.*.,.(x.,.(.%.(. x.(.,8.%8.,x.&.`8.*8.(.*x.$8. x.-8."8.$8.,.&x.(.,. x. .+x.!¸.!8.(.,x.).`8.(.-.+x.&x.`8. x.*x.%x.(. x.(.`.&x.'.-.bx.&x.%.-x.b8.a8.%\X\[][Y[[]]HZۈ]\[XHZX][]\]B