สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 21

20 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการยกระดับ เศรษฐกิจฐานรากของครัวเรือนเกษตรกร โดยใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ต�ำบลถนนโพธิ์ อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ศิริพร เลิศยิ่งยศ 1 , สุภาวดี มณีเนตร 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา E-mail : appleza@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 081-5484822 วัตถุประสงค 1. เพื อ ่ ประเมินบริบททางการเงินที เ ่ กี ย ่ วกับการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร พื้นที่ต�ำบลถนนโพธิ์ อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 2. เพื อ ่ วิเคราะห์ป ญ หา และการหนุนเสริมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3. พัฒนารูปแบบการวางแผนทางการเงินที่สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จากการท�ำบัญชีครัวเรือนเพื อ ่ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรพื น ้ ที ต ่ ำ � บลถนนโพธ อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา