สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 20

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง ด้ า นเชิ ง สาธารณะ โดยใช้ ข ้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจในการก� ำ หนดพื้ น ที่ เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งซ�้ำซากและพื้นที่น�้ำท่วม Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 19