สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 2

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สารัตถะวิจัยเชิงพื้นท นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ISBN 978-616-8052-06-8 จัดท�ำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่จัดท�ำ 2561 จ�ำนวน 200 เล่ม ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน�้ำใส บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสด ทีมจัดการงานวิจัย รศ.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ นายวิศมาศ ภักดีกุล ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร นางสาวพันนิภา แสนล�ำ นางสาววรรณษา แสนล�ำ นางสาวอัญชลี พรามจร ผศ.ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์ นางรุจิรา ริคารมย นายกฤษฎา พลายหมื่นไวย นางสาวนัฎฐา มณฑล รวบรวมข้อมูล นางสาวพันนิภา แสนล�ำ ออกแบบและเรียบเรียง นางสาววรรณษา แสนล�ำ พิมพ์ที่ ส�ำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด โคราช มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรดักชั่น 205 ถนนยมราช ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 0-4424-1580 E-mail : koratmarketing@gmail.com Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 1