สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 19

18 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1. ด า ้ นการเรียนการสอน ได้บ ร ู ณาการใช้ประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชา ภูมิประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ (35 คน) รายวิชาโคราชศึกษา (72 คน) และรายวิชา ท้องถิ่นไทย (179 คน) เป็นต้น 2. ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ด้ า นการเกษตรเกี่ ย วกั บ งาน ด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา 3. ด้านท�ำนุบ�ำรุง วิถีชีวิตและรายได้ให้กับประชากรในจังหวัดนครราชสีมา 4. ด้านการวิจัย มีการเผยแพร่ผลงานในระดับชาต การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท การส่งเสริมให้หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา น�ำผลการวิจัยไปเผยแพร่และ ใช้ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนป้องเพื่อวางแผนป้องกันความเสียหาย จากภัยแล้งซ�้ำซากและพื้นที่น�้ำท่วม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา