สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 18

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยเห็นควรน�ำ GIS เป็นเครื อ ่ งมือในการสร้างฐาน ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ด ้ า นการใช ประโยชน์ที่ดินในการวิเคราะห ศั ก ยภาพภาคการเกษตร ใน จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดท�ำ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ป ั ญ ห า ภั ย แ ล ้ ง ข อ ง จั ง ห วั ด นครราชสี ม า ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิบ ต ั ง ิ านเกี ย ่ วกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย แล้งซ� ำ ้ ซากและพื น ้ ที น ่ ำ �้ ท่วม ท�ำให เป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบ คล่ อ งตั ว รวดเร็ ว และน� ำ แผนไปสู ่ ก าร ปฏิบัติได้ทันทีที่เกิดภัย สามารถ ลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน ความเสียหายจากภัยแล้งซ�้ำซาก และพื น ้ ที น ่ ำ �้ ท่วม โดยใช้ข อ ้ มูลเชิง พื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ และพั ฒ นาข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ข อง หน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการ บริหารจัดการเพื่อเสริมขีดความ สามารถภาคการเกษตรและยก ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในจั ง หวั ด นครราชสีมา ส�ำหรับหน่วยงานท เกี่ยวข้องต่อไป หลังด�ำเนินการวิจัย 3) เขตเกษตรเศรษฐกิจทาง เลือก (Alternative Crops Zoning) 4) การวิ จั ย พื ช เศรษฐกิ จ และพัฒนา พันธุ์ข้าว และ 5) การตลาดพืชเศรษฐกิจ ไทย Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 17