สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 17

16 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย จ�ำนวนมาก หลายหน่วยงานได้ม การด�ำเนินโครงการเพื่อป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน และลด ผลกระทบจากภาวะภั ย แล้ ง ซ�้ำซาก และพื้นที่น�้ำท่วม ตลอด จนให้ความช่วยเหลือผู ป ้ ระสบภัย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ เ นื่ อ งจาก สถานการณ์ภัยแล้งซ�้ำซาก และ พื้นที่น�้ำท่วม ยังมีความถี่และม ความรุนแรงมากขึ้น จึงท�ำให้ยัง เกิดปัญหา และน� ำ ้ เพื อ ่ การเกษตร พืชผลทางการเกษตรได้รับความ เสียหาย รวมทั้งสัตว์เลี้ยงได้รับ ผลกระทบตลอดมา และเพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น แผนการ ป้องกันและภัยที เ ่ กิดจากธรรมชาต หรือภัยพิบ ต ั แ ิ ละให้สอดคล้องกับ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทา สาธารณภั ย แห่ ง ชาติ และ พระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้เป็น กรอบก� ำ หนดทิ ศ ทางในการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน เสริมก�ำลังและ บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันได อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลังด�ำเนินการวิจัย ภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 3. ได้ข้อมูลประกอบการ ตั ด สิ น ใจในการก� ำ หนด พื้ น ที่ เพื่ อ ป้ อ งกั น ความ เสียหายจากภัยแล้งซ�้ำซาก และพื้นที่น�้ำท่วม 4. ทราบถึงศักยภาพของ พื้ น ที่ ข้ อ จ� ำ กั ด เชิ ง พื้ น ท และข้อมูลบริบทของพื้นท กั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และสามารถพยากรณ ผลผลิ ต ด้ า นการเกษตร ในจังหวัดนครราชสีมา 5. ได้แนวทางการพัฒนา และเสริมสร้างองค์ความรู การปลูกพืชเศรษฐกิจ ตาม นโยบายของรัฐบาล ที่มุ่ง เน้ น 5 ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก เกี ย ่ วกับข้าวและพืชเศรษฐกิจ คือ 1) การพัฒนาข้าวและพืช เศรษฐกิจของชาวนาไทย 2) ยึ ด แนวทางปรั ช ญา เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร สมัยใหม่ (Modern Farming) เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และลด ต้นทุน