สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 16

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
15
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการด�ำเนินการวิจัย ( เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง )
การวิจัย
ก่อนด�ำเนินการวิจัย
หลังด�ำเนินการวิจัย
การสร้างองค์ความรู้
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมายังคง มีพื้นที่ที่ประสบปัญหาน�้ำท่วม
1 . ได้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่ถูกต้องและเหมาะสมใน
บ่อยและภัยแล้งซ�้ำซากอย่าง
การบริหารจัดการเพื่อ
ต่อเนื่อง และยาวนานเป็นประจ�ำ ทุกปี โดยมีลักษณะลมฟ้าอากาศ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ อาจจะมี ความชื้นสัมพัทธ์ต�่ำ อาจจะมี ปริมาณฝนตกมากน้อยในปริมาณ ที่แตกต่างกัน บางครั้งก็มามาก เกิน บางวันก็ปัญหาน�้ำท่วมบ่อย และภัยแล้งซ�้ำซากมีฝนทิ้งช่วง
เสริมขีดความสามารถ ภาคการเกษตรและยก ระดับคุณภาพชีวิตใน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเทคโนโลยีระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ 2 . ผลการวิเคราะห์และ
เป็นระยะ แหล่งน�้ำธรรมชาติต่างๆ
สังเคราะห์การใช้
มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บ
ประโยชน์ที่ดินด้วยระบบ
น�้ำได้ ประกอบกับลักษณะทาง
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ราบสูง ล้อมรอบด้วยภูเขา
สามารถน�ำฐานข้อมูลไป วิเคราะห์ ร่วมกับชั้นข้อมูล
พื้นที่มีความลาดชันปานกลาง
ด้านอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัด
และมีการบุกรุกตัดไม้ท�ำลายป่า
นครราชสีมา รวมทั้งฐาน
ท�ำให้สภาพป่าไม่สามารถดูดซับ น�้ำไว้ได้ทัน ขาดแหล่งน�้ำหรืออ่าง เก็บกักน�้ำ ที่ช่วยชะลอการไหล ของน�้ำ จึงท�ำให้ประชาชน ขาดแคลนน�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน�้ำเพื่อการเกษตร พืช
ข้อมูลและผลการศึกษา จะเป็นประโยชน์กับหน่วย ในจังหวัดนครราชสีมา เช่น กรมส่งเสริมการ เกษตร ยุทธศาสตร์จังหวัด ส�ำนักงานป้องกันและ
ผลทางการเกษตรได้รับความ
บรรเทาสาธารภัย ส�ำนักงาน
เสียหาย รวมทั้งสัตว์เลี้ยงได้รับ
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ผลกระทบ สร้างความสูญเสียให้ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยเป็น
กรมพัฒนาที่ดิน องค์กร เอกชนและหน่วยงาน
Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University
สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การเปลี ย ่ นแปลงที เ ่ กิดขึ น ้ หลังการด�ำเนินการวิจ ย ั (เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง) การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมายังคง 1. ได้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที ่ มี พื้ น ที่ ที่ ป ระสบปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว ม ที่ถูกต้องและเหมาะสมใน บ่ อ ยและภั ย แล้ ง ซ�้ ำ ซากอย่ า ง การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ต่อเนื่อง และยาวนานเป็นประจ�ำ เสริ ม ขี ด ความสามารถ ทุกปี โดยมีลักษณะลมฟ้าอากาศ ภาคการเกษตรและยก ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ อาจจะมี ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ใน ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ต�่ ำ อาจจะมี จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า ปริมาณฝนตกมากน้อยในปริมาณ ด้ ว ยเทคโนโลยี ร ะบบ ที่แตกต่างกัน บางครั้งก็มามาก สารสนเทศภู มิ ศ าสตร เกิน บางวันก็ปัญหาน�้ำท่วมบ่อย อย่างมีประสิทธิภาพ และภั ย แล้ ง ซ�้ ำ ซากมี ฝ นทิ้ ง ช่ ว ง 2. ผลการวิ เ คราะห์ และ เป็นระยะ แหล่งน� ำ ้ ธรรมชาติต า ่ งๆ สั ง เ ค ร า ะ ห ์ ก า ร ใ ช มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บ ประโยชน์ที่ดินด้วยระบบ น�้ำได้ ประกอบกับลักษณะทาง สารสนเทศภ 䃂⇂Ѓ⠃˂⫂W+⃂℃⠃Ѓ˂⫂W⏂3 ⷂ#ǂ⯂⟂ǂSg⏂⏂˂+⫂ׂ⇂ȃ⫂˂⇂˂⏂[gςC˂g 'ⷂ⇂◂l+og_ׂ#⏂˂k⫂◂'ⷂ⇂⏂ⷂkS'⟂⋂⃂ ȃ⟂ӂ⏂˂Â⯂0⏂#⟂⇂ǂk+ăd$ 'ⷂ⇂+{߂$d_ׂ ⇂ԃ⟂˂⇂◂˂S+ădo˂g◂˂S'˂gⷂ߂#gg{߂'g_ׂ##ǂ⯂⟂ǂP+◂Â⇂ׂ˂⏂k⏂WǂS⇂'_ς◂˂⋂o#ȃg⏂⏂˂+⫂ׂ⇂ȃ⏂⟂⇂_ǂ'C˂d+_ς⯂'⫂⃂˂{o#˂⇂#⫂˂⇂˂⏂[SS/ǂh $ⴃ⇂䃂┃◂Âs◂˂⏂⣂؃⧂+g'ς⟂'S'_ǂd ˂S⯂◂#g'ς⯂⏂߂ⷂⷂ#˂#Âogo⏂Â ⋂+g3hă⯂g#⟂+kǂg'̀_ׂ#+#⟂⋂+Â◂ⷂ˂⏂⯂┃g#ă⯂⟂ăPg⏂⏂˂+⫂ԃ℃+ ⷂg$̀#؃_̃⯂$l⏂Â+˂+d+ d⏂⇂⫂ ⫂⏂Ѓ℃˂+ ˂S◂gg$̃{߂ ⴃ˂⏂ⷂl ⃂⧂W⌃⋂_c⣂˂⫂W⏂3#ǂ⯂⟂ǂP+k⏂ӂ ⃂◂Âg̃${܃ⴃ ˂⏂⧂W⌃{߂(⫾̃gă˂go$ⴃăd◂+s◂_˂˂⏂⧂W⏂S$⏂ăh⟂˂℀k⏂⏂_˂⫂˂c˂⏂⃂ǂ∃⫾ςgǂ˂d+⫂ׂ⋂⯂˂∃⏂⟂⇂_ǂ'⫂ǂW⟂3◂ׂ'⋂S'⏂ǂh⧂W⏂#ǂ⯂⟂ǂSg⏂⏂˂+⫂ׂ⇂+s◂⏂Â_h⫂⏂'˂⟂˂⇂⫂7⫂ׂ⋂⯂$⏂⇂{ǂKg˂_ׂ#Sӂdⷂ3+ l⏂Â+˂+gs䃂$l⏂Â⫂k⃂ă∃odⷂ+g◂Â⯂g ✃⋂˂d)I͕ɍٕЁ%ѥє9IэͥIЁUٕͥ(