สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 15

14 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อเสริม ขีดความสามารถภาคการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ต้อง พันธ์งาม 1 , ไกรศรี เต้นปักษี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา E-mail : tonggis789@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-2068989 วัตถุประสงค 1. เพื อ ่ สร้างฐานข้อมูลเชิงพื น ้ ที ด ่ า ้ นการใช้ประโยชน์ท ด ี่ น ิ ในการวิเคราะห์ศ ก ั ยภาพ ภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา 2. เพื อ ่ ประยุกต์เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูม ศ ิ าสตร์ในการวางแผนป้องกันความ เสียหายจากภัยแล้งซ�้ำซาก และพื้นที่น�้ำท่วม ในจังหวัดนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา