สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 14

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
13
การวิเคราะห์ผลสะเทือนของโครงการต่อความตื่นตัวของคณาจารย์ ผู้บริหาร ชุมชน ที่ได้รับประโยชน์ การปรับเปลี่ยนระบบการท�ำงาน คุณค่าอื่น
1 . เกิดความร่วมมือภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยกับคณะเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เกิดการร่วมทุนวิจัยและ บูรณการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
2 . หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ�ำกัด เกิดโครงการวิจัย ต่อยอดเพื่อพัฒนาข้าวร่วมกับ และโครงการต่อยอดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเพื่อพัฒนาข้าว
3 . เกิดศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรครบวงจร ตามแนว พระราชด�ำริจากโครงการต่อยอดงานวิจัยท�ำให้จังหวัดเห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการเป็นศูนย์แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรครบวงจร
4 . ภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความตื่นตัว ในการท�ำงานพัฒนาโดยมีกระบวนการวิจัยเข้าไปร่วมและมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ไปท�ำงานวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันท�ำให้เกิดบรรยากาศการท�ำงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ที่มีประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง
Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University
สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิเคราะห์ผลสะเทือนของโครงการต่อความตื่นตัวของคณาจารย์ ผู้บริหาร ชุมชน ที่ได้รับประโยชน์ การปรับเปลี่ยนระบบการท�ำงาน คุณค่าอื่น 1. เกิ ด ความร่ ว มมื อ ภายในหน่ ว ยงานระหว่ า งหน่ ว ยจั ด การงานวิ จั ย ของ มหาวิ ท ยาลั ย กั บ คณะเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นางานวิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ เ กิ ด การร่ ว มทุ น วิ จั ย และ บูรณการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 2. หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ�ำกัด เกิดโครงการวิจัย ต่อยอดเพื่อพัฒนาข้าวร่วมกับ และโครงการต่อยอดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเพื่อพัฒนาข้าว 3. เกิดศูนย์นวัตก .(.(.(x.`x.&.(.(..x.&.`x.)x.,8.'.,x.$.&x.,.'8.)x.-8.%x.(8.,x.$.$x.c8. x.,.(.`8. x.*x.%x.(.!8.(.&.).!."8.(8.%x.,.(x.`x.&x.)¸.'.(.,8.(.,.".%;x.,.(.-8."8.,. x.`.!8.(.!. x.,.(.%x.b8.+x.(.+x.%8.!.,.&x.).-8."8.,x.(.%x.,.`.*.bx."8.,x.!.*.).,x.%8.`8.*.a.&x.%.-.!.*8.,x. x.(.(8.,.'. .+x.!.(x.*.,.).-8.%.(.,.)x.,x.(.`.&x. x.,.(.`8.&.a.&x.*8..x.&x.(.c8.`x.&.(.(..x.&.`x.)x.,8.'.,x.$.&x.,.'8.)x.-8.%x.(8.,x.$.$x.c8. x.,.(.`8. x.*x.%x.(.!8.(.&.).!."8.(‚B H8.(8.,.!8.-x.*.&x.b8.).(.!.,.&x.%.-x.b8.`8. x.-x.b8.(.). .bx.+x.!.(.).(x.%.-.!8.+x.!.!8.c8. x.(.&. x.!8.(.+x.!.*.b8.).&x.%.bx.+x.!.%.-8.b8.&x.(x.-x.!8.).,.(x.%x.-.b8.&x.%x.,x.).`.&x. x.,.(.%x.,.!.,.&x.'.,x.$.&x.,.`.%8.(.(x.-x. x.(.,8.&.).&x. x.,.(.).-8."8.,x.(.`8. .bx.,.a8.&.(.b8.).(x.`x.)x.,8.(x.-x.&x.,x. x.).-8.".,. x.,.(."8.,. x.(x.*.,.).-8.%.(.,.)x.,x.(.a8.&.%x.,.!.,.&x.).-8.".,. x.,.(.`8.'.-.b8.+x.'.,x.$.&x.,.'.-.bx.&x.%.-x.b8.(.b8.).(x. x.,x.&x.%x.,.`.*.bx.`8. x.-8.%8.&.(.(.(.,. x.,.*8. x.,.(.%x.,.!.,.&x.(.b8.).(x. x.,x.&x.(.,8.*.).b8.,.!¸.*.&x.b8.).(.!.,.&x.".-.b8.!."8.,8.*.b8.!.'8.)x.%x.b8.+x. x.,.(.'.,x.$.&x.,.'.-.bx.&x.%.-x.b8.%.-x.b8.(x.-x.&.(.,8.`.(.".&x.c8. x.,x.&."..8.(x.".&x.%.bx.+x.!.%.-8.b8.&x.+x.(.b8.,.!.`x.%.bx."8.(.-8.!”\X\[][Y[[]]HZۈ]\[XHZX][]\]BL