สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 13

12 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของสถาบัน 1. งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณกรณีร่วมทุนวิจัยยังไม่ชัดเจน เกี่ยวกับสัดส่วนการร่วมทุนกับคณะ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่มีแนวปฏิบัต ระหว่างหน่วยจัดการงานวิจ ย ั มหาวิทยาลัยกับคณะเพื อ ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน 2. การจั ด ท� ำ สั ญ ญากรณี ร ่ ว มทุ น วิ จั ย ระหว่ า งหน่ ว ยจั ด การงานวิ จั ย ของ มหาวิทยาลัยกับคณะ ควรมีการจัดท�ำสัญญาโดยผู้บริหารสูงสุดระดับคณะหรือผู้ได้รับ มอบหมายเพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะอย่างเป็นทางการตั้งแต ต้นทาง กลางทางและปลายทาง 3. กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย งบประมาณ จากภายนอก ซึ่งเป็นแหล่งทุนงบประมาณที่จะหนุนเสริมกระบวนการปลายทางในการ น�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนตีพิมพ์เผยแพร่และน�ำเสนอ ผลงานในการประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาควรพัฒนาปรับปรุง กฎ/ระเบียบ/ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�ำหนดรูปแบบการบูรณาการงบประมาณและการพัฒนา งานวิจัยพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนในมหาวิทยาลัย ต่อไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา