สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 12

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
11
3.2 องค์ความรู ้จากการวิจัย ส�ำหรับองค์ความรู ้ที่เกิดจากงานวิจัยในลักษณะ ของงานวิจัยเชิงพื้นที่ เป็นองค์ความรู้ที่จับต้องได้ ขยายผลได้ที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม มีกา รบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาลักษณะองค์ความรู้ จึงมีทั้งมิติของวิธีการจัดการกับ ปัญหาด้วยการใช้องค์ความรู ้ในศาสตร์สาขาต่างๆ เกิดนวัตกรรมในการแก้ปัญหาพื้นที่ และ เครื่องมือวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ รวมทั้งการได้แนวทางการ พัฒนาการจัดการปัญหาและการพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัยในอนาคต และมีการยกระดับ การท�ำงานที่สูงขึ้น และขยายฐานหรือองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ
3.3 เกิดการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยระดับมหาวิทยาลัยและชุมชน ตลอดจน กลไก การจัดการปัญหาในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกิดกลุ่มคนท�ำงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเกิดความ ศรัทธาในสถาบัน
3.4 เกิดการร่วมมือรวมพลังของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ เช่น การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท .) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในชุมชน ที่จะส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
3.5 เกิดผลงานที่มีการน�ำไปใช้ประโยชน์ ภาพรวมผลงานที่มีการน�ำไปใช้ ประโยชน์ภายใต้การพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้ง 3 ปี ได้พัฒนาโครงการเชิงพื้นที่จ�ำนวนทั้งสิ้น 42 โครงการ เป็นโครงการที่ด�ำเนินการเรียบร้อย แล้ว 36 โครงการ และได้น�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในลักษณะเผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติ จ�ำนวน 4 บทความ น�ำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 6 บทความ ระดับ นานาชาติ 4 บทความ น�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 โครงการ และใช้ประโยชน์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย 23 โครงการ และเกิดการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ กับการเรียนการสอนในรายวิชาปัญหาพิเศษ หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริการ วิชาการและการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University
สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 3.2 องค์ความรู จ ้ ากการวิจ ย ั ส�ำหรับองค์ความรู ท ้ เ ี่ กิดจากงานวิจ ย ั ในลักษณะ ของงานวิจัยเชิงพื้นที่ เป็นองค์ความรู้ที่จับต้องได้ ขยายผลได้ที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม มีกา รบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาลักษณะองค์ความรู้ จึงมีทั้งมิติของวิธีการจัดการกับ ปัญหาด้วยการใช้องค์ความรู ใ ้ นศาสตร์สาขาต่างๆ เกิดนวัตกรรมในการแก้ป ญ หาพื น ้ ที่ และ เครื่ องมื อ วิ จั ย เพื่ อ ท้องถิ่น ไปใช้ในการแก้ไ ขปัญ หาอื่ น ๆ รวมทั้ ง การได้ แนวทางการ พัฒนาการจัดการปัญหาและการพัฒนาต่อยอดโครงการวิจ ย ั ในอนาคต และมีการยกระดับ การท�ำงานที่สูงขึ้น และขยายฐานหรือองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ 3.3 เกิดการพัฒนาเครือข่ายนักวิจ ย ั ระดับมหาวิทยาลัยและชุมชน ตลอดจน กลไก การจัดการปัญหาในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกิดกลุ่มคนท�ำงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเกิดความ ศรัทธาในสถาบัน 3.4 เกิดการร่วมมือรวมพลังของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ เช่น การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในชุมชน ที่จะส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 3.5 เกิดผลงานที่มีการน�ำไปใช้ประโยชน์ ภาพรวมผลงานที่มีการน�ำไปใช ประโยชน์ภายใต้การพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้ง 3 ปี ได้พ ฒ นาโครงการเชิงพื น ้ ที จ ่ ำ � นวนทั ง ้ สิ น ้ 42 โครงการ เป็นโครงการที ด ่ ำ � เนินการเรียบร้อย แล้ว 36 โครงการ และได้น� ςs◂˂⏂⟂ӂ#ǂ⋂o+'o⏂Â ⋂+g3g◂ǂ⧂OÂs⋂{⏂#g⟂˂⏂⫂˂⌀+⏂ÂSǂk+˂WЃ#ςg⟂dЃk_⟂˂℃gς⫂gⷂs◂˂g⟂ӂ+˂˂⏂⏂ÂSǂk+˂WЀ؃k_⟂˂℃⏂ÂSǂh+g˂g˂+˂WЀЃk_⟂˂℃gςo+'o⏂Â ⋂+g3+ӂ{˂Oӂ+⋂0ԃ ⏂˂⌃◂Â+'o⏂Â ⋂+g0++ӂ⫂˂c˂⏂O◂Â+ӂg ⋂k˂∀̃ ⏂˂⌃◂ÂӂS˂⏂k⏂O˂˂⏂{ǂgcӂ#⫂ǂ⇂{ǂgc0+ǂk˂⏂⏂ׂ⋂g˂⏂⫂ⷂgg⏂˂⋂⟂ӂ+˂oǂ7⯂˂{ӂ⣂⤃⯂⏂߂ⷂ⏂˂⋂⟂ӂ+˂_ׂ#ׂ#⋂⟂ 'ⷂ⏂⟂⇂_ǂ'˂⏂k⏂ӂ˂+⟂ӂ+˂˂⏂◂Â˂⏂_ςgkς⏂⣂ӂ◂o⟂ǂKgc⏂⏂)I͕ɍٕЁ%ѥє9IэͥIЁUٕͥ(