สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 10

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
9
1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ บริบทของพื้นที่ถือว่ามีความส�ำคัญ ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้ประสบความส�ำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางกายภาพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวีถีชีวิตของคนในชุมชน องค์กร / หน่วยงานในพื้นที่ หรือเรียกว่าทุนในเชิงพื้นที่ หากมีทุนเดิมในเชิงพื้นที่ที่ดีอยู ่แล้ว เมื่อนักวิจัยเข้าไปสนับสนุน ในเชิงวิชาการก็ย่อมท�ำให้ความส�ำเร็จในการพัฒนาเกิดขึ้นได้ง่าย
1.4 ปัจจัยด้านระยะเวลา เป้าหมายในการท�ำงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ คือ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสภาพทางกายภาพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็ตามต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลง นักวิจัยจึงต้องอาศัยการท�ำงานที่ต่อเนื่องและมีระยะเวลาที่ เหมาะสมที่จะวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
2 . ปัจจัยด้านกระบวนการ ( Process ) การมีระบบและกลไกบริหารจัดการที่ ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นปัจจัยด้านกระบวนการที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้การขับเคลื่อน งานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ประสบความส�ำเร็จ องค์ประกอบส�ำคัญของระบบและกลไก ดังนี้
2.1 คณะท�ำงานที่รับผิดชอบขับเคลื่อน
งานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้ประสานงานที่มีบทบาทใน การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อร่วมกันในการพัฒนา กระบวนการติดตามข้อมูล และการ ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันกับแหล่งทุน หนุนเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นการจัดการ งบประมาณโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ การประชุมทีม วิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการท�ำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกัน มีการออกแบบ เครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการ ท�ำงาน และประเด็นที่ต้องการศึกษาอย่างรอบด้าน มีการตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูลผ่านเวทีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อช่วยในกระบวนการวิจัย
Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University
สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ บริบทของพื้นที่ถือว่ามีความส�ำคัญ ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้ประสบความส�ำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางกายภาพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวีถีชีวิตของคนในชุมชน องค์กร/หน่วยงานในพื้นท หรือเรียกว่าทุนในเชิงพื น ้ ที ่ หากมีท น ุ เดิมในเชิงพื น ้ ที ท ่ ด ี่ อ ี ยู แ ่ ล้ว เมื อ ่ นักวิจ ย ั เข้าไปสนับสนุน ในเชิงวิชาการก็ย่อมท�ำให้ความส�ำเร็จในการพัฒนาเกิดขึ้นได้ง่าย 1.4 ปัจจัยด้านระยะเวลา เป้าหมายในการท�ำงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นท คือ การเปลี ย ่ นแปลงที ด ่ ข ี น ึ้ ในพื น ้ ที่ ไม่ว า ่ จะเป็นมิต ด ิ า ้ นสภาพทางกายภาพ สภาพเศรษฐกิจ สั ง คม วั ฒ นธรรมและคุณภาพ