Στρογγυλομάνια - Page 17

Σ τ ρ ο γ γ υ λ ομ ά ν ι α , τ ε ύ χ ο ς 2 Σ ε λ ί δ α 1 7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ:ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΕΙΛΗ! Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Spamming) Είναι η χρήση οποιοδήποτε ηλεκτρονικού μέσου για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Αν και ο όρος αναφέρεται, περισσότερο, στην αποστολή μεγάλων ποσοτήτων μηνυμάτων, με διαφημιστικό περιεχόμενο, χρησιμοποιείται, επίσης, για να καταδείξει την αποστολή οποιουδ