Στρογγυλομάνια - Page 7

, 7 Α λε κέΝ θΝ κΝΰθπλέακυθΝ αζζΪΝεΪγ Νξλσθκ,ΝαπσΝ κΝ βίίγ,Ν βΝ λΪηαΝΰέθ αδΝ ηδαΝγ πΫ δαΝΰδκλ άΝη Ν γΫηαΝ αΝΧλδ κτΰ θθα,ΝβΝ Οθ δλκτπκζβέΝΝΚλα Ϊ δΝΰδαΝ π λέπκυΝΫθαΝηάθαΝεαδΝ ΰέθ αδΝ βΝπζα έαΝεαδΝ κΝ εάπκΝ βμΝ λΪηαμ,ΝηδαΝ κπκγ έαΝη ΝπκζζΪΝ Ϋθ λα,Νπκ αηΪεδα,Ν ζδηθκτζ μ,ΝπΪπδ μΝεαδΝ δθ λδίΪθδαέΝ΢ κΝΪθκδΰηαΝ βμΝεαζκτθ αδΝεαζζδ Ϋξθ μΝ εαδΝΰέθ αδΝηδαΝ . . . . . θ υππ δαεάΝ υθαυζέα,Ν αζζΪΝεαδΝσ κΝ δαλε έΝ ΰέθκθ αδΝ δΪφκλ μΝ εαζζδ ξθδεΫμΝ ε βζυ δμέΝ εσηαΝαλε κέΝ τζζκΰκδΝ εαδΝ πηα έαΝηαα τκθ αδΝ η Ν εκπσΝθαΝ δαφβηέ κυθΝ αΝπλκρσθ αΝ κυμέΝ πδπλσ γ αΝυπΪλξκυθΝ εαδΝκδΝεαζτί μΝ πθΝ ιπ δευθΝεαδΝ κυΝ δ-Ν α έζβ,ΝεαγυμΝεαδΝΪζζ μΝ δμΝκπκέ μΝ αΝπαδ δΪΝ ηπκλκτθΝθαΝαπΰλαφέ κυθΝ εαδΝΰ θδεΪΝθαΝεΪθκυθΝ Α βλδσ β μ. Πλκ ππδεΪ,Ν πδ εΫπ κηαδΝ βθΝΟθ δλκτπκζβΝεΪγ Ν ξλσθκ,ΝεαδΝηΪζδ αΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝη Ν αΝ αθδοΪεδαΝηκυέΝΜπκλυΝθαΝππΝσ δΝβΝ ηπ δλέαΝ θΝ π λδΰλΪφ αδέΝ έθαδΝπκζτΝηαΰδεάΝβΝα ησ φαδλα,Ν σζαΝΰτλπΝ έθαδΝπκζτΝπλαέαΝ δαεκ ηβηΫθαΝεαδΝ δ έπμΝΰδαΝ αΝπαδ δΪΝ έθαδΝηδαΝηαΰδεάΝ δΰηάέΝ ΠλΪΰηα δ,ΝπάΰαΝ αΝαθέοδαΝηκυΝεαδΝΫίζ π μΝ αΝ ηΪ δαΝ κυμΝηδαΝαθ έππ βΝξαλΪΝεαδΝΫθαθΝ θγκυ δα ησέΝΓθυλδ αθΝ κθΝΆΰδκΝ α έζβ,Ν απΰλΪφδ αθΝ δΪφκλα,ΝεΪθαθ Νηαΰθδ ΪεδαΝΰδαΝ κΝ ουΰ έκ,ΝπάλαθΝΰζυεΪεδα,ΝαπΰλΪφδ αθΝ αΝ πλσ ππαΝ κυμ,ΝεαδΝπαλαεκζκτγβ αθΝηδαΝηδελάΝ παλΪ α βΝ βΝ εβθάΝ κυΝηδελκτΝπλέΰεδπαέ ηΤ ΟνειρολποληΤ έχειΤτηΤδικεΤ τηςΤμαγεζα ΌηπμΝβΝΟθ δλκτπκζβΝ θΝ έθαδΝησθκΝΰδαΝ αΝπαδ δΪ,Ν εαγυμΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλκδΝ πΪΰεκδΝη Νπλκρσθ α,ΝεαδΝ ΫθαΝη ΰΪζκΝ λ θΪεδΝ κΝ κπκέκΝι εδθΪ δΝαπσΝ βθΝ πζα έαΝεαδΝεΪθ δΝ κΝΰτλπΝ βμΝπσζβμέΝΚα ΪΝ βΝΰθυηβΝ ηκυ,ΝβΝΟθ δλκτπκζβΝ έθαδΝ εαζτ λβΝ κΝίλΪ υΝεαγυμΝ υπΪλξ δΝπ λδ σ λκμΝ εσ ηκμΝεαδΝπκδκΝπκζζΪΝ φυ α,Νσηπμ,ΝαθΝπΪ δΝ εΪπκδκμΝ κΝπλπέΝηπκλ έΝθαΝ α δΝ δμΝπΪπδ μΝ βΝζέηθβΝ δΪφκλ μΝ λα 1 άΝθαΝίΰΪζ δΝφπ κΰλαφέ μΝ η Ν αΝ πδ ΪεδαέΝΠΪθ πμ,Ν σ δΝυλαΝεαδΝθαΝπΪ δΝεαθ έμΝ βΝΟθ δλκτπκζβΝΫξ δΝ βΝ δεάΝ βμΝηαΰ έαΝεαδΝφαέθ αδΝ ππμΝ έθαδΝΫθαΝπκζτΝ πλκ ΰηΫθκΝΫλΰκΝη Ν πλκ πΪγ δαΝσζπθΝ πθΝ εα κέεπθέΝ΢αμΝ ΰΰυυηαδΝ ππμΝαθΝπΪ ΝηδαΝφκλΪΝ θΝ γαΝγΫζ ΝθαΝφτΰ έΝ ΰυΝ πΪθ πμΝ ζπέαπΝθαΝπΪπΝεαδΝ φΫ κμΝη Ν αΝαθέοδαΝηκυΝεαδΝ θαΝΰυλέ πΝη ΝθΫ μΝ ηπ δλέ μέΝ Caption describing picture or graphic.